​​​​​​​​​​​​​​​​​​FAALİYET RAPORLARI

2023 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2019 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2016 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2013 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2011 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2010 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2009 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2008 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2007 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

2006 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

​​

2022​ Yılı İdare Faali​yet Raporu

2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2008 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2007 Yılı İdare Faaliyet Raporu