​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVZUATI

T.C. ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (27.10.2015 tarihinde güncellenmiştir.)

KANUNLAR

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:2)

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 3)

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 8703)​​​​​

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124)

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname

Adalet Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

*Y​ükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler Ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar​

TÜZÜKLER

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Tüzüğü

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü

YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER, USUL VE ESASLAR​

A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

Doçentlik Yönetmeliği

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar​​​

B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik 

Üniversitelerarası Kurulun ve Kurula Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği

C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Emeklil​ik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar​

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar

D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

Açık Yükseköğretim Yönetmeliği 

Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik 

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ​

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim K​​​urumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

Click here for the Unofficial English Translation of the Regulation on Joint Education and Training Programs Between Turkish Higher Education Institutions and Higher Education Institutions Abroad

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği​

E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER, USUL VE ESASLAR​

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Yükseköğretim Kurumlarında Kıs​​mi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar​​

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar​

Açık Öğretim Hizmeti Veren Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Gelir Fazlalarının Yükseköğretim Kurulu Hesabına Aktarılarak Kullanımı ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin​ Usul v​e Esaslar ​

Yükseköğretim Şurası Usul ve Esasları​

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yü​kseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği  

Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ​​​

Vakıf Yükseköğretim Kuru​mları Kuruluş ve İşleyişi​ne Dair Usul ve Esaslar​ ​​ ​

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9'uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar​ ​

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik​​ ​

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği 

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ​

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Yükseköğretim Kurulu Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nü​kleer ve Patlayıcı Tehdit ve Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi