​​

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

AYDINLATMA METNİ

 

 

  • TANIMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Yükseköğretim Kurulu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

  • VERİ SORUMLUSU

Yüksek​öğretim Kurulu (YÖK)

 

  • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
İlgili Kişi GrubuAlınan Kişisel Veri

 

 

 

Çalışan veya Eski Çalışan(Memur, İşçi, Hizmet Alımı, Görevlendirme)

Kimlik bilgileri, sürücü belgesi fotokopisi, imza, eğitim bilgileri (diploma, mezuniyet belgesi, transkript), izin kayıtları, özlük bilgileri, SGK bilgileri, lisans ve sertifikaları, gelişim kayıtları, fotoğraf, CV, telefon numarası(cep, ev), e-posta bilgileri, adres bilgileri, işyerine giriş çıkış bilgileri, sağlık bilgileri, engellilik durumu, adli sicil kayıtları, erkekler için askerlik durum belgesi, sendika bilgisi, internet trafik logları, banka hesap numaraları, mal beyanı,  aile bilgileri

 

Yüksek Öğretim Öğrenci ve Mezunlar

Kimlik bilgileri, eğitim bilgileri (diploma, mezuniyet belgesi, transkript), ayrılma kayıtları, SGK bilgileri, fotoğraf, CV, telefon numarası, e-posta bilgileri, adres bilgileri,  (bazı haklar için) engellilik durumu, YÖK burs bilgileri, ORCID, yayın bilgileri

 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ve İdari Kadrosu

Kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, izin kayıtları, özlük bilgileri, SGK bilgileri, fotoğraf, CV, telefon numarası, e-posta bilgileri, adres bilgileri, sağlık raporu, (bazı unvanlar için) engellilik durumu, disiplin kayıtları, erkekler için askerlik durum belgesi, sendika bilgisi, uygulama logları, banka hesap numaraları, yayın bilgileri, yazar tanımlayıcı numaraları

 

Çalışacak Aday ve Stajyer Adayı

Kimlik bilgileri, İş/Staj talep ve bilgi formu, CV, iletişim bilgileri

 

 

Stajyer veya Eski Stajyer

Kimlik Bilgileri, imza, eğitim bilgileri, fotoğraf, telefon numarası(cep, ev), e- posta bilgileri, adres bilgileri, giriş çıkış bilgileri, internet trafik logları, banka hesap numaraları
Tedarikçi / Müşteri/ Kurum temsilcisi /Firma temsilcisi / Yüklenici/Alt yükleniciKimlik bilgileri, sürücü belgesi bilgileri, imza, diploma, SGK bildirgesi, lisans ve sertifikalar, CV, telefon numarası, e-posta bilgileri, faks, adres bilgileri, banka hesap numaraları
Ziyaretçiler (Araçlı veya Araçsız)Kimlik bilgileri, ziyaret edilecek kişi bilgileri, Ziyaret süre bilgileri
Web Sitesi ZiyaretçileriAnonim çerezler, ip no işlenmekte ve saklanmaktadır.
Kurum Misafir İnternet Ağını Kullanan ZiyaretçilerAd Soyad, cep telefon numarası, kurum/şirket adı, trafik verileri
Çağrı Merkezini Arayan Kişiler

Arama Ses kaydı, Arayan Numara, Ad Soyad

 

Kamera Kayıtları

İlgili yasaya binaen anonim olarak; YÖK yerleşkelerinde kamera kayıtları

   • KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel veriler;

1- Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek,

2- Yükseköğretim kurumlarının kurulması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak,

3- Üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak, yükseköğretim kurumları arasında birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

4- Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler almak,

5- Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi içinde; bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,

6- Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek,

7- Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak,

8- Yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda karar vermek,

9- Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları tespit etmek,

10- Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim - öğretim programlarını, bilim dallarının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarını, bina, araç, gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarını dengeli bir oranda tespit etmek, her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli önlemleri almak,​

11- Üniversitelerin her eğitim-öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insan gücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,

12- Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak, her eğitim-öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak, yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,

13- Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarının ilgili mevzuata göre yükseköğretim kurumları ile ilişkilerini kesmek,

14- Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel milli komiteler ve çalışma grupları kurmak, gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim- öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek,

15- Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının açılması hususundaki görüş ve önerilerini Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek, denetlemek,

16- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek, yükseköğretim kurumlarında, eğitim- öğretim ve diğer faaliyetlerin belirlenen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu denetlemek,

17- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre soruşturmaları yapmak,

18- Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, teşkilat ve kadro yönünden üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek,

19- Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek, aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim- öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,

20- Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek, doçentlik başvurularında ilgili bilim veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı vermek,

21- Kurulun yerli ve yabancı basınla ilişkilerini düzenlemek; öğrenci, öğretim üyesi, resmi ve özel kurumlarla ilişkiler kurmak,

22- Kurul birimleri arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, Kurul kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak, Kurul kararlarının uygulanmasını ve Üniversitelere duyurulmasını sağlamak, Kurulun destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, Kurulun eğitim ve öğretimle ilgili görevlerine ilişkin her türlü hizmetlerini yürütmek, yükseköğretimin eğitim ve öğretim programlarını izlemek, geliştirmek ve bunlarla ilgili araştırmalar yapmak, kalkınma planları ve yükseköğretim planları doğrultusunda, üniversitelere ayrılan bilimsel araştırma kaynaklarının en verimli biçimde ve amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak önerileri hazırlamak, uygulamaları izlemek,

23- Kalkınma plan ve hedefleri doğrultusunda, plan ve yıllık programlarla ilgili araştırmalar yapmak, istatistik verileri toplayıp değerlendirmek,

24- Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında kanunlarla belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda sürekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile ilgili çalışmaları yapmak, kitap ve dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak, bunların mikrofilm, film, video, banda geçirilmesini ve ciltlenmesini ve kataloglamasını yaptırmak, gerekli her türlü film, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak, kütüphane hizmetlerini yükseköğretim kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara sunmak, eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,

25- Kurulun ilgili olduğu davaları takip etmek,

26- Gerekli yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,

27- Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkân ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,

28- Kurulca gerçekleştirilecek her türlü inşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek, Üniversitelerce yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmeleri değerlendirmek

29- Kurulun tüm personel ve sosyal hizmetlerini görmek, bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak, basım ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yapmak, sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yerine getirmek,

30- Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Enstitü, bölüm, anabilim, bilim dalı, program, ikinci öğretim, uzaktan öğretim, çift diploma programları açılması, kapatılması ve birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

31- Yükseköğretim kurumlarındaki bölüm ve programlarda hazırlık sınıfı açılması, yabancı dilde eğitim verilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programların açılması tekliflerinin incelenerek ilgili komisyon ve kurullara bilgi hazırlama çalışmalarını yürütmek,

32- Yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans ve lisans diploma programlarını yatay geçiş kontenjanlarının üniversitelerin görüşünü alarak hazırlama ve yayınlama çalışmalarını, yükseköğretim kurumlarının staj kontenjan talepleri ile kurumların staj kontenjanı bilgilerini toplayarak eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

33- Yurt içinden ve yurt dışından alınan diplomaların ve programların birbirleri ile eşdeğerliliğine ilişkin çalışmaları Engelli Öğrenci Komisyonunun sekretarya çalışmaları, Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tanınmasına ilişkin çalışmaları ve eylem planları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

34- Alım, satım, kiralama, kiraya verme ve benzeri işlemleri yürütmek, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, genel evrak hizmetlerini yürütmek, taşınır kayıt kontrol hizmetlerini yürütmek,

35- Üniversitelerde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek, yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin ihalelerini yapmak, ihale edilen işlerin sözleşmelerini yapmak ve işe başlatmak, mimarlık-mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek, imar kanunu gereğince resmi kurumlarla yazışmalar yapmak, hizmet binalarının küçük onarım ve işletmesi ile ilgili teknik hizmetleri vermek, hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak,

36- Üniversitelerin talebi doğrultusunda inşaat durumunu izlemek, fiziki gerçekleştirmeleri değerlendirmek, İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak, etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek, mali işlemlerin belirlenen konu, nitelik ve miktarlarda ön mali kontrolünü yapmak muhasebe işlemlerini yürütmek,

37- Kurulun yatırım programı ile performans esaslı bütçesini hazırlamak ve bütçe kesin hesabını çıkarmak, Üniversitelerin yatırım ve cari bütçelerinin koordinasyonunu sağlamak,

38- Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmayan lisansüstü tezleri, bilime katkı sağlamak amacıyla elektronik ortamda erişime açmak,

39- Kurulun kurum arşivi hizmetlerini yürütmek, idari birim kimlik kodları işlemlerini yürütmek, yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları standart dosya planı ile ilgili işleri yürütmek,

40- Vakıf yükseköğretim kurumlarının; kuruluş işlemlerini yürütmek, kuruluş taahhüt değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek, eğitim-öğretime başlama taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek, her yıl Yükseköğretim Denetleme Kurulunca denetlenmesi sonucu düzenlenen olağan denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek, mütevelli heyet üye değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek, satın alma ve ihale yönetmeliklerine ilişkin işlemleri yürütmek, "Vakıf Yükseköğretim Kurumları İle Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul Ve Esaslar" çerçevesinde vakıf üniversitelerinin afiliasyon talepleri işlemlerini yürütmek amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

 

  • İŞLEME FAALİYETİNİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veriler, Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen “ilgilinin açık rızasının bulunması", “kanunlarda açıkça öngörülmesi",  “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması",  “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması", “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması", “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 

  • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni" nin “Kişisel Verileri İşleme Amaçları" başlığının altında belirtilen amaçlarla sınırlı ve Kanun'un 4'üncü maddesinde düzenlenen “Genel İlkeler", 5'inci maddesinde düzenlenen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları", 6'ncı maddesinde düzenlenen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, gerekmesi halinde, yükseköğretim kurumlarına, ilgili yetkili gerçek ve/veya tüzel kişilere, (iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına), Kanun'un 8'inci ve 9'uncu maddelerinde düzenlenen haller kapsamında aktarılabilecektir.

Yurtdışına veri aktarımı hususunda: Kanun'un 4'üncü maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca, Kurulumuzca işlenen kişisel verilerin yurtdışına aktarımının gerekli olması halinde ilgililerin açık rıza beyanları alınmak suretiyle veya Kanun'un 5'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen durumlarda açık rıza aranmaksızın, Kanun'un 9'uncu maddesinde düzenlenen hükümler uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, yalnızca bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan gerekli izin ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

  • İLGİLİLERİN HAKLARI

İlgililer, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11'nci maddesi kapsamında;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'un 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına yönelik taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre kvkk@yok.gov.tr  adresine e-posta yoluyla iletebilirler.​