MÜTEVELLİ HEYET ÜYELİK VE BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dört yıl süre ile ilk defa seçilen ve görev süreleri dört yıl süre ile uzatılan mütevelli heyet üyelerinin;

  1. Seçildiklerine veya sürelerinin uzatıldığına dair ilgili vakıf yetkili yönetim organınca alınacak karar örneği,
  2. YÖK formatına uygun ıslak imzalı özgeçmişi (Format eksiksiz ve tam olarak bilgisayar çıktısı şeklinde, ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.),
  3. Nüfus cüzdanı örneği,
  4. Adli sicil kaydı (arşiv ve sicil kaydı içerikli olmalıdır),
  5. Devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapanların üniversitelerinden alınmış izin belgesi,
  6. En son mezun olunan eğitim kurumuna ait diploma örneği.

  

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca mütevelli heyetinde oluşan değişiklikler yükseköğretim kurumunun Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en geç bir ay içinde Kurulumuz Başkanlığı'na bildirilmelidir.

İstifa eden mütevelli heyet üyelerinin ıslak imzalı istifa dilekçeleri Kurulumuza Mütevelli heyet başkanı imzalı bir üst yazı ile gönderilmelidir.

Mevzuatımız hükümlerince mütevelli heyete seçilecek üyeler başka bir vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyetinde görev alamaz.