EĞİTİM

2006 Yılı Eğitim
01-08 Mart 2006 tarihleri arasında Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine;
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • Yükseköğretim Kurumları Muhasebe Yönergesi ve Detay Hesap Planı,
 • Taşınırların Kaydı ile Yönetim Dönemi Hesabının Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıklarının Görevleri ve Çalışma Esasları,
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
hakkında Hacettepe Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi Kırmızı Salonda eğitim verilmiştir.
    
 
2007 Yılı Eğitim
21 Şubat - 07 Mart 2007 tarihleri arasında, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine 4 gurup olmak üzere Antalya'da;
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Detaylı Hesap Planı
konularında eğitim verilmiştir.
 
 
2009 Yılı Eğitim
10 - 13 Şubat 2009 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Personeline 8 grup olmak üzere 194 kişiye Kurulumuz Yeşil Salonda "Stratejik Planlamanın Önemi" konulu eğitim verilmiştir.Bu eğitim kapsamında;
 • Kamu Yönetiminde değişime ve gelişime neden ihtiyaç duyulduğu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile getirilen yenilikler,
 • Planlamanın ülke ve kamu kurumları için önemi,
 • Kurum kültürünün oluşturulmasında kişisel gelişimin önemi,
 • Stratejik düşünme ve kurum stratejilerinin oluşturulmasında kurum personelinin katkısı,
 • Stratejik Amaçlara ulaşılmasında Performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçülmesi,
 • Yıllık olarak yapılacak Performans programlarının kurum bütçesi ile ilişkilendirilmesi,
 • Kurumun ana hizmet faaliyetlerinin Stratejik Planla ilişkilendirilmesi
konularında kurum personeli bilgilendirilmiştir.