​​DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI  ​


Yükseköğretim Kurumları tarafından bir doktora/sanatta yeterlilik programı açılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak verilmesi (cevapların soru numaralarına bire bir karşılığı gelecek biçimde), başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir. Önerilen doktora/sanatta yeterlilik programı halen yüksek lisans düzeyinde sürdürülüyorsa, öncelikle yürütülen yüksek lisans programı hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında üniversitenin üst yazısı ve senato kararı ile Tablo 5a, Tablo 5b ve Tablo 6 ayrıca basılı olarak; teklif dosyanızdaki bilgilerin tamamının ise CD içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. (CD içerisinde bulunacak bilgilerden Tablo 5a, Tablo 5b ve Tablo 6'nın Excel formatında, diğer bilgilerin ise Word formatında olmasına özen gösterilmelidir.)

A. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. Halen yürütülen yüksek lisans programının adını belirtiniz.

2. Yüksek lisans programının hangi tarihte başladığını belirtiniz. 

3. Yüksek lisans programının amaçlarını somut olarak açıklayınız. Bu amaçların son beş yılda nasıl bir değişim gösterdiğini ve önümüzdeki yıllarda nasıl değişebileceği konusunda bilgi veriniz (Örneğin, yeni araştırma konuları, ders programındaki değişiklikler, vb.). 

4. Amaçların ne ölçüde gerçekleştiğinin nasıl belirlendiğini somut örneklerle açıklayınız. 

5. Yüksek lisans programına son 3 yılda başvuran ve kabul edilen öğrenci sayıları için Ek-1'de verilen Tablo 1'i doldurunuz. 

6. Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler hakkında bilgi veriniz. 

7. Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz. Tezsiz Yüksek Lisans programının da uygulanması durumunda, tezli ve tezsiz programların nasıl farklılaştığını açıklayınız. 

8. Öğrencilerin danışmanlarını ve tez konularını belirlemede uygulanan yöntemleri açıklayınız. 

9. Son 3 yılda açılan yüksek lisans dersleri için Ek-2'deki Tablo 2'yi doldurunuz. 

10. Öğretim üyeleri ve öğrenciler için akademik ortamın gelişmesine katkısı olan seminer, kolokyum, vb., gibi faaliyetlerin bölümde ne kadar sıklıkla gerçekleştirildiği hakkında bilgi veriniz. Son iki dönemde bölümünüzde verilen bu tür faaliyetlerin listesini (Konuşmacının adı-soyadı, konusu, tarihi) veriniz. 

11. Mevcut yüksek lisans öğrenci sayısını belirtiniz. 

12. Son 3 yılda mezun olan yüksek lisans öğrencileri hakkındaki bilgiler için Ek-3' deki Tablo 3'ü doldurunuz. 

13. Yapılan yüksek lisans tezlerindeki referans sayıları ile referansların Türkçe, İngilizce ve diğer diller olmak üzere yüzdelerini belirtiniz. Her tezin kabul edildiği tarih başlangıç noktası kabul edilerek; her teze ait referansların yayınlandıkları tarihlerin, tezin tamamlandığı tarihten yıl olarak uzaklıklarını referans yaşı olarak tanımlayarak tezin ortalama referans yaşını hesaplayınız. 

14. Son 3 yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin, ilişiklerinin kesildiği dönemleri ve ilişik kesilme nedenlerini belirtiniz. 

15. Son 5 yılda mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin çalışmaları sonucunda yayınlanan makale, bildiri, kitap, v.b. hakkında bilgi veriniz. 

16. Son 5 yıl içinde yüksek lisans öğrencilerinin yaptıkları tezlerden üretilen ve uluslararası yayın indekslerine giren yayınları ve aldıkları atıfları belirtiniz.

 

B. DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI

1. Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

2. Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız.

​3. Halen üniversitenizde yürütülmekte olan doktora/sanatta yeterlilik programlarının adlarını belirtiniz. Açılması önerilen program, halen yürütülmekte olan diğer doktora/sanatta yeterlilik programları ile işbirliği içinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin hangi programlarla ve ne şekilde gerçekleşeceğini açıklayınız. 

4. Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler için Ek-4'deki Tablo 4'ü doldurunuz. 

5. Önerilen Doktora/sanatta yeterlilik Programı ile ilgili olarak yurtdışı örneklerini belirtiniz (en az üç örnek). 

6. Önerilen doktora/sanatta yeterlilik programının kapsamını ve hangi bilim dallarını içerdiğini açıklayınız. 

7. Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız. 

8. Doktora/sanatta yeterlilik derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz. 

9. Önerilen doktora/sanatta yeterlilik programında görev alacak öğretim üyelerinin (kadrolu, sözleşmeli, başka üniversiteden 2547/40. madde kapsamında görevlendirilenler dahil) adlarını, unvanlarını, kadro yerlerini ve çalışma esaslarını belirtiniz. Bu öğretim üyelerinden, halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlilik programlarında görev almakta olanları açıklayınız (Ek-5, Tablo 5a). Doktora/sanatta yeterlilik programında görev alacak öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlilik bilgilerine ilişkin özet tabloyu doldurunuz. (Tablo 5b) 

10. Temel olarak bir anabilim dalında doktora/sanatta yeterlilik programının açılabilmesi için o anabilim dalında gereken akademik özelliklerin yanında en az doktorası veya doçentliği programın alanında ikisi profesör veya biri profesör ikisi doçent olmak üzere altı öğretim üyesinin bulunması şarttır. Bu öğretim üyelerinden iki tanesi yabancı uyruklu olabilir. Doktora/sanatta yeterlilik programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekmektedir. Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini Ek-6'de verilen örneğe göre hazırlayınız (Önerilen programda görev alacak öğretim üyelerinin uluslararası bilimsel indekslerce taranan dergilerdeki yayınları ve aldıkları uluslararası atıf sayıları mutlaka belirtilmelidir. Bu konuda WEB of Science'dan alınacak çıktılar da dosyaya eklenebilir). 

11. Önerilen programın öğretim dili yabancı dilde olacaksa, öğretim üyelerinin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7. maddesindeki koşulları sağlamaları gerekmekte olup programda görev alacak öğretim üyelerinin bu koşulları sağladıklarına ilişkin bilgi ve belgeler (ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan dil belgeleri) CD içerisinde bulunmalıdır. 

12. Varsa, yardımcı personelin (uzman, teknisyen) yeterliliği hakkında bilgi veriniz. 

13. Varsa, önerilen program için mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve her laboratuvarda bulunan önemli cihazların listesini veriniz. 

14. Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz.

15. Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılarını ve bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz. 

16. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan sürekli yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz. 

17. Önerilen program disiplinlerarası (interdisipliner) nitelikte ise, bu programın: 

a. Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer doktora/sanatta yeterlilik programlarından farkları,

b. Mevcut doktora/sanatta yeterlilik programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,

c. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar, vb.) gerektirip gerektirmediği,

d. Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,

e. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bunlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanıp uygulanmayacağı; uygulanacaksa, programın ne şekilde düzenleneceği, 

somut olarak açıklanmalıdır. 

 

Ek-1 Tablo 1

Ek-2 Tablo 2

Ek-3 Tablo 3

Ek-4 Tablo 4

Ek-5 Tablo 5a

Ek-6

Ek-7 Tablo 5b
Ek- 8: Tablo 6