​​​​PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev Alanına Giren Konular: 

1 - Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretim Elemanlarıyla İlgili İşlemler

 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yürütülen bütün iş ve işlemleri yapmak
 • Bir üniversite adına başka bir üniversitede lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileriyle ilgili işlemleri yapmak
 • Öğretim elemanlarından mecburi hizmeti olanların mecburi hizmetlerinin bir başka üniversiteye veya kuruma devri ile ilgili işlemleri yapmak
 • Üniversitelerde yabancı uyruklu öğretim elemanları ve Türk soylu yabancı öğretim elemanlarının çalıştırılmalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak
 • Devlet konservatuarlarında çalıştırılacak sözleşmeli öğretim elemanlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Türk ve Akraba Toplulukları ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde görevlendirilecek öğretim elemanlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileriyle ilgili işlemleri yapmak
 • Üniversitelerde 657 sayılı Kanun'un 4C maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici personelle ilgili yazışmaları yapmak 

2 - Yükseköğretim Kurumlarının Kadrolarıyla İlgili İşlemler

 • 78 sayılı KHK ile Üniversitelere tahsis edilen öğretim elemanı kadrolarının anabilim dallarına dağılımını yapmak
 • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla öğretim elemanı kadrolarına verilen açıktan atama izinlerinin üniversitelere dağılımını yapmak
 • Üniversitelerin öğretim elemanı kadrolarına kullanma izni verilmesi taleplerini değerlendirmek
 • Üniversite Senatolarınca belirlenen Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma yönergelerini incelemek, Genel Kurul'a sunmak, Genel Kurul'un onayladığı yönergeleri web ortamında yayınlamak
 • Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik uyarınca üniversitelerin kadro ilanlarını onaylamak 

3 - Yükseköğretim Kurulu Çalışanlarıyla İlgili İşlemler

 • Birimle ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak
 • Kurum personelinin idari ve özlük işlerini düzenlemek 

4 - Diğer İşlemler

 • TUS, DUS ve YDUS kontenjanlarının belirlenmesi ve kadroların tahsisi ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla(1416 sayılı Kanun) lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak
 • Komisyon, Yürütme Kurulu ve Genel Kurul'a sunulmak üzere rapor hazırlamak
 • Başkanlığı ilgilendiren konularda kurul kararlarını üniversiteye ve ilgili kişi ya da kuruluşlara göndermek
 • Üniversitelerin özel güvenlik teşkilatlarının kurulması ve genişletilmesi ile ilgili taleplerini değerlendirmek
 • Yükseköğretim Kurulu Akademik Takvimini hazırlamak
 • Birime gelen dilekçeler ile Bilgi Edinme Yasasına göre yapılan başvuruların cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yapmakÖYP ile ilgili olarak, Kurulumuza iletilecek soru ve taleplerin hızlı ve etkin bir biçimde yanıtlanmasını sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu İletişim Merkezi kurulmuştur.

444 8 965 / 444 8 YÖK numaralı İletişim Merkezi 08:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

 

Telefon: (312) 298 75 58

Faks: (312) 266 47 51

E-posta: personel@yok.gov.tr

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA