​ AMAÇ VE HEDEFLER

"İç denetim faaliyetinin amacı;

İç denetim faaliyeti, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve programlanarak yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını amaçlar.

Bu çerçevede ;

  • Vizyonumuz: Modern denetim anlayışı stratejiyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına artı değer sağlamayı amaç edinerek ulusal ve evrensel etik değerlere sahip denetim birimi olarak ‘'güvence ve danışmanlık'' sağlamaktır.
  • Misyonumuz: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın, amaç ve hedeflerine uygun olarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek ve risklerinin yönetilmesi, kontrolünde, etkinliğinin arttırılmasını sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla gözeterek hedeflere ulaşılması noktasında destek sağlamaktır."