KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Görevin yerine getirilmesinde;
   
1. Kamu hizmeti bilinci ile hareket edilecektir,
2. Halka hizmet bilinci hedeflenecektir,
3. Hizmet standartlarına uyulacaktır,
4. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri,  amaçları ve misyonu doğrultusunda hareket edilecektir,
5. Dürüst ve tarafsız olunacaktır,
6. Saygın ve güvenilir olunacaktır,
7. Nazik ve  saygılı davranılacaktır,
8. Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde  bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında durumu yetkili makamlara bildireceklerdir,
9. Çıkar çatışmasından kaçınılacaktır,
10. Görev ve yetkiler  menfaat sağlamak amacıyla kullanılmayacaktır,
11. Hediye alınmayacak kabul edilmeyecek, görev sebebiyle çıkar sağlanmayacaktır,
12. Kamu malları ve kaynakları kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında  kullanılmayacaktır,
13. Savurganlıktan kaçınılacaktır,
14. Çalışılan kurumlarını bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanlarda bulunulmayacaktır.
15. Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olup , saydamlık ve katılımcılık ilkelerine uygun davranacaklardır,
16. Sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap vereceklerdir,
17. Eski kamu görevlilerine ayrıcalık tanınmayacaktır,
18. Mal bildiriminde bulunulacaktır.