AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile 30 Kasım-01 Aralık 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'nde "Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri" çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 19 üniversiteden 55 katılımcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 34 katılımcı olmak üzere toplam 89 katılımcı ile çalıştay sonuçlandırılmıştır. Beş paralel oturumda toplam yirmi altı sunum yapılmıştır. Ayrıca çalışma gruplarında "Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projesi"nin hukuksal ve yönetsel süreçleri, "Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk" dersinin felsefesi ve içeriği, "Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk" dersinin (çevrim içi ya da basılı) materyalleri tartışılmıştır. Çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesiyle Topluma Hizmet Uygulama ders içeriği ve yönergesi hazırlanmış, 17 Ocak 2014 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde farklı üniversite temsilcileri ile hazırlanan yönergeye son hali verilmiştir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşmelerine katılım sağlanmıştır.

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda engelli haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, engelli hakları konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, engelli hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" (Kurul) üyeliği
  • Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (2011-2015)
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)
  • Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017)
  • Aile Değerlerinin Korunmasında Medyanın Rolü (2013-2017)
  • Özel Yetenekli Bireyler Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2014-2018)
  • Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı
  • Otizm Spektrum Bozukluğu ve Ulusal Eylem Planı Taslağı