​​​​​​Manas Kırgızistan - Türkiye Üniversitesi Tüzüğü

​Manas Kırgızistan - Türkiye Üniversitesi Tüzüğü

Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan anlaşmaya göre Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi" kurulmuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amuç, Kapsam ve Dayanak


Amaç

MADDE 1.
Bu Tüzüğün amacı;
"Türkiye Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarındaki üniversite çağında bulunan gençlerin bir çatı altında toplanarak uluslararası çağdaş bilimin eğitim gereklerine göre eğitilmelerini ve Türklük bilincine kavuşturulmalarını sağlamak,
Özellikle çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanan, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, manevi değerlerine bağlı, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne ve topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, yapıcı ve yaratıcı insanlar yetiştirmek", üzere, Kırgızistan'ın Bişkek şebrinde kurulan tüzel kişiliğe ve bilimsel özerkliğe sahip Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin teşkilatı, yönetimi ve eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2.
Bu Tüzük, üniversitenin bütün birinlerini ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3. Bu Tüzük, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hüküıneti arasında imzalanan 30/9/1995 tarihli anlaşmaya dayalı olarak düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM

Üst Kurulutlar
Müttevelli Heyeti

MADDE 4.
Mütevelli Hayeti üniversitenin en üst karar organıdır. Üniversitenin genel yönetimini sağlamak amacıyla ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle, taraflardan atanacak sekiz kişiden oluşur. Heyet Başkanı ve üç üye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müşterek kararname ile atanır. Müşterek Kararnameler Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Yürütme Kurnlu'nun önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanır.
Heyetin diğer dört üyesi ise Kırgızistan Öğretim ve Bilim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nce cari usullerine göre tayin edilir.
Heyet üyeliğinin süresi beş yıldır. Boşalma halinde aynı usul ile üye tayini yapılır.
Asli göreyleri uhdelerinde kalarak Mütevelli Heyete seçilen başkan ve üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Mütevelli Heyetindeki görevleri de kendiliğinden sona erer.
Mütevelli Heyet yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yer ve zamanı Mütevelli Heyet Başkanı'nca tesbit edilir. Toplantı nisabı 5 (beş) olup, görüşler "kabul" veya "red" olarak bildirilir. Oylann eşitliği halinde Başkan'ın oyu iki oy sayılır.
Üniversite Rektörü ve Rektör Birinci Yardımcısı Mütevelli Heyeti toplantılarına katılırlar, göıüş bildirebilirler, ancak oy kullanamazlar.

Mütevelli Heyetin Görevleri

MADDE 5.
Mütevelli Heyelin Görevleri şunlardır:
(1) Mütevelli Heyetin Çalışma Usul ve Esaslarını yönetmelikle belirlemek,
(2) Rektörlük veya Mütevelli Heyeti üyelerinden birisinin teklifi üzerine Fakülle, Enstitü, Yüksekokul, Uygulama ve Araşlırma Merkezi, Bölüm ve Anabilim Dallan açmak kapatmak veya birleştiımek,
(3) Akademik ve idari kadrolar tahsis etmek ve hem akademik kadro hem idari kadro için ödenecek ücretlerin taban ve tavan miktarlarını tespit etmek,
(4) Akademik ve idari personelin sözleşme esas ve şartlarını belirlemek,
(5) Üniversitenin yıllık çalışma hedeflerini belirlemek. Taraf ülkelerce bildirilecek ödeneklere uygun olarak Rektör tarafından hazırlanacak üniversite bütçesini incelemek, onaylamak ve gerektiğinde revize etmek; müteakip yıl için talep edilecek ödenekleri tespit ederek, Mayıs ayı sonuna kadar taraf hükümetlere bildirmek,
(6) Rektörlük tarafından gündeme getirilen diğer konularda karar vermek,
(7) Aşağıda belirtilen hususlarda taslağı Rektörlükçe hazırlanan yönetmelikler düzenleyerek, bu yönetmeliklerin üniversitenin faaliyete geçmesinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe girmesini sağlamak:
7.1. Üniversitenin gelir-gider hesapları ile Muhasebe Yönetmeliği,
7.2. Karar ve Yönetim Organlarının Görcvleri, Çalışma Usul ve Esasları, (Üniversite İdari Yönetmeliği)
7.3. Öğretim Elamanlarının Seçim, Atama, Ücret ve Yükseltilmelerine İlişkin Esaslar, (Üniversite Akademik Personel Yönetmeliği)
7.4. Üniversite İhale ve Satınalma Yönetmeliği,
7.5. İdari Personelin Sözleşme, Görevlendirılme, Ücret ve Çalışmaları ile İlgili Esaslar, (Üniversite İdari Personel Yönetmeliği)
7.6. Ders Kilapları ve teksirlerin ve diğer akademik yayınların bastırılmalarına ilişkin esaslar ve ödenecek telif hakları ile ilgili hususlar, (Üniversite Yayın Yönetmeliği)
7.7. Öğrelim elemanları, idari personel ve diğer personelin sicil ve disiplin işlemleri ile ilgili esaslar, (Üniversite Akademik ve İdari Personel Sicil ve Disiplin Yönetmeliği)
(8) Bu tüzükle senatoya verilen görevler dışında Tüzüğün uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyalacak diğer mali, idari ve, akademik konularda yönetmelikler çıkarmak,
(9) Her yıl Üniversitenin yıllık faaliyetini içeren raporu takvim yılı sonunda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na Kırgız Cumhuriyeti Öğretiın ve Bilim Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunmak.

Denetlenıe Kurıılıı

MADDE 6.
Üniversitenin idari, mali ve akadamik denetimi. taraf hükümetlerce görevlendirilecek 4'er üyeden oluşan Denetleme Kurulu tarafından yılda en az bir defa yapılır. Denetleme Kurulu üyeleri, beş yıl için Taraf hükümetlerce Mütevelli Heyet tayinindeki usul ile belirlenir. Denetleme Kurulu Başkanı münavebe ile taraflarca tayin olunur.
Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyetin harcamalarını ve diğer faaliyetlerini de denetler.
Birer Denetleme Kurulu üyesi taraf ülkelerin Maliye Bakanlıklarının bütçeyle ilgili personelinden seçilir.
Mütevelli Heyeti kendi belirleyeceği sürelerde; ilmi, idari ve mali yönden ayrıca denetlemeler yaptırabilir; bu maksatla, bir "iç denetim" organı oluşturabilir.
Her yıl olağan olarak yapılacak olan denetimler sonucu düzenlenecek raporun birer örneği Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na, Kırgız Cumhnriyeti Öğretim ve Bilim Bakanlığı ile Mütevelli Heyet Başkanlığı'na verilir.
Kırgız Cumhuriyeti Öğretim ve Bilim Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı adına Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu gerek gördüğünde her zaman Denetleme Kurulu'ndan ilave denetim isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversiteııin Organları
Rektör

MADDE 7.
Rektör, Anlaşma'da belirtilen usulle ve beş yıl için atanır. Rektör Birinci Yardımcısı (Rektör Vekili) Mütevelli Heyetinin teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından beş yıl için atanır.
Üniversitenin idari, mali ve akademik işlemleri Rektör ve Rektör Birinci Yardımcısının müşterek kararları ile yapılır.
Rektörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Rekcör Birinci Yardımcısı, her ikisi bulunmadığı takdirde diğer Yardımcılardan birisi Rektöre vekalet eder. Vekil, vekalet süresinde Rektörün yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

Rektörün Görevleıi

MADDE 8.
Rektör, (Mütevelli Heyetinin yetkileri hariç) üniversiteyi idari vc akademik konularda idare ve temsil eder. Ayrıca, Mütevelli Heyetin vereceği diğer görevleri yapar; yönetmelik taslaklarını hazırlatır. Görev alanına göre Mütevelli Heyetinin veya Senatonun onayına sunar. Rektör, Rektör Birinci Yardımcısı dışındaki rektör yardımcılarını tayin eder.
Rektör Birinci Yardımcısı Üniversitenin ita amiri olup, üniversitenin akademik işleyişinden Rektörle birlikte sorumludur. İta amiri yetkisi dekan veya yüksekokul müdürlerine bırakılabilir.

Senato

MADDE 9.
Senato, üniversitenin akademik organıdır; başkanı Rektördür. Senato, rektör yardımcılan, fakülte dekanlan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakültenin öğretim elemanlarının seçeceği ikişer üğretim üyesinden oluşur.

Senatonun Görevleri
MADDE 10. Senatonun Görevleri şunlardır:


(1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esaslan hakkında karar almak,
(2) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim takvimini inceleyerek karara bağlamak, (3) Diploma veren birimlerin akademik programlarını ve değişikliklerini onaylamak,
(4) Lisans üstü öğretime ilişkin esasları belirlemek,
(5) Önlisans ve lisans düzeyinde devam, ara sınav sayısı ve bunların başan notuna katkısı, uygulama. sınav ve bütünleme gibi şartların esaslarını belirleyecek yönetmelikleri onaylamak,
(6) Öğrenci disiplin yönetmeliğini onaylamak, (7) Üniversite birimlerı arasındaki ilişkileri düzenlemek,
(8) Yılda bir defa, Rektörün hazırladığı üniversite faaliyet raporunu incelemek, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
(9) Fakülte Yönetim Kurullarının özel burs ve fahri akadeınik ünvanların verilmesine dair tekliflerini onaylamak, (Üniversite Burs Yönetmeliği, Üniversite Fahri Akademik Ünvanlar Yönetmeliği)
( 10) Fakülte Kurulları ve rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlanna yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
(11) Üniveısite Rektörünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulıı

MADDE 11.
Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca 5 yıl için seçilecek 3 profesörden oluşur.
Rektör Birinci Yardımcısı Yönetim Kurulunun tabü üyesidir ve oy hakkı vardır. Diğer Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 12. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

(1) Mütevelli Heyet ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
(2) Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerıleri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
(3) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak reklörün getireceği konularda karar almak,
(4) Fakülte, enstitü, yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

Dekan Yüksekokul Müdürleri ile Bölilnı Başkanları

MADDE 13. Dekan, rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetçe beş yıl için atanır. Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri Rektör Birinci Yardımcısının teklifi üzerine Rektör tarafından beş yıl için atanır.
Bölüm Başkanları, Bölümde görevleri öğretim elemanlarının seçeceği adaylar arasından Dekanın teklifi üzerine Rektörce beş yıl için atanır.
Bölüm Başkanı görev başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birinci vekil olarak bırakır.
Dekan, Yüksekokul Müdürleri ve Bölüm Başkanları tayinlerindeki usullere uygun olarak gerektiğinde görevlerinden alınabilir.


Fakülte ve Yüksekokul Yönelim Kurulları

MADDE 14. Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları, Dekanın veya Müdürlerin Başkanlığında, Bölüm Başkanlan ile yardımcı doçent ve profesörlerin ayrı ayn seçecekleri birer temsilciden oluşur. Yönetim kurulları üyelerinin görev süreleri beş yıldır.

Enstitüler

MADDE 15. Reklörlüğe bağlı olarak Sosyal ve Fen Biliınleri Enstitüleri kurulur. Enslitüler, lisans-üstü eğitim kurumlarıdır. Yönetim Kurulları Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Enstitü Müdürünün teklifi, Rektör Birinci yardımcısının olumlu görüşü üzerine Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerınin görev süresi beş yıldır.

Diğer Birimler

MADDE 16.
Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi Senatonun uygun görmesi ile ihtiyaç halinde üniversitede alt birimler kurulabilir.
4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

5. Diğer Hükümler

Akademik ve İdari Personel

MADDE 17. Öğrelim elemanları, üniversilede görevli profesör, doçent, yardııncı doçent, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi ünvanına sahip kişilerden oluşur.
Üniversitenin istihdam edeceği idari personel ve işçiler, Mütevelli Heyetinin kuracağı teşkilat şeması, ihdas edeceği kadrolar ve belirleyeceği esaslar dahilinde çalıştırılırlar.
Öğretim elemanları ve idari personel sözleşmeli olarak çalıştırılır.
Türkiye'den gönderilecek öğretim elemanları ve idari personel Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyetinin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından ücretsiz izinli olarak görevlendirilir. Ücretleri Mütevelli Heyetçe tesbit edilecek yönetıneliğe göre ödenir. Kırgızistan'da geçecek hizmet süreleri Türkiye'de kıdem ve emekliliklerinde değerlendirilir.
Akademik ve idari personel atamaları ilgilinin göreve başlayış tarihinden itibaren bir ay içinde Kırgız Cumhuriyeti Öğretim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Öğrenci Seçimi

MADDE 18.
Üniversiteye öğrenci sınavla alınır. Giriş sınavlarını kazanan Kırgız Cumhuriyeti, Türkiye Cuınhuriyeti ve diğer ülkelerin lise mezunları üniversitede öğrenim görme hakkını elde ederler. Aynı şekilde sınavla lisans üstü öğrenim için de öğrenci kabul edilir. Öğrenci kontenjanları her yıl Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyetçe kararlaştırılır.
Türkiye`den gidecek öğrenciler Öğrenci Seçıne ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Objektif bir giriş sınav sistemi geliştirilmesi esastır.

Öğrenim  Dili

MADDE 19. Üniversite eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi olacaktır. Ayrıca bölümün özelliğine göre modern yabancı diller de ileri derecede öğretilebilecektir.
Bu maksatla açılacak "Hazırlık Sınıfı"nda Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi ile bölümün gerekli gördüğü modern yabancı diller öğretilecektir.
Üniversiteye giren öğrencilerden Türkiye Tükçesini bilenler, Kırgız Türkçesini, Kırgız Türkçesini bilenler Türkiye Türkçesini de bildiğini, yapılacak yeterlik sınavında ispat ederlerse hazırlık sınıfından muaf olurlar. Üniversiteden mezun olabilmek için Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini iyi derecede bilmek gerekir.

Mali Kaynaklar

MADDE 20.
Üniversitenin finansmanı Türkiye Cumhurıyeti Hükümeti ile Kugız Cumhuriyeti Hükümetinin yapacağı yardımların yanısıra, öğrencilerden alınacak katılım payları, bağışlar ve üniversitenin faaliyet ve teşebbüs gelirlerinden karşılanır.

Diplomaların Denkliği

MADDE 21.
Manas Üniversitesinin diplomaları, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı alan ve seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup sahiplerine aynı hakları sağlar.

Bütçe

MADDE 22.
Bütçe, Rektör Birinci Yardımcısı tarafından hazırlanarak Rektör tarafından Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetin onayı olmadan bütçede herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bütçenin taraf ülkelerce karşılanacak kısmı iki defada üniversiteye aktarılır.

Ödemeler

MADDE 23.
Mütevelli Heyet Başkanı ve üyelerine ücret ödenmez. Denetleme Kurulu ve üyelerine Mütevelli Heyetce belirlenen huzur hakkı ödenir. Mütevelli Heyet başkan ve üyeleri ile Denetleıne Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek yolluk ve yövmiyeler Mütevelli Heyet tarafnıdan tesbit edilerek Üniversite bütçesinden ödenir.
Mütevelli Heyetine bağlı iç denetim organı teşkili halinde mensuplarına ödenecek ücretler genel personel politikasına uygun olarak belirlenir.


Değişiklik


MADDE 24. Üniversite Tüzüğü ile ilgili değişiklik, Mütevelli heyetin teklifi ile tarafların tayin edecekleri ortak heyet tarafından kararlaştırılır; usulüne uygun olarak hükümetlerce onaylanır.


Yürürlük


MADDE 25. İşbu Tüıük Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yetkili organılarınca imzaladıklan andan itibaren yürürlübe girer.


GEÇİCİ MADDE l. Üniversitenin, anlaşma ve bu Tüzüğe göre Mütevelli heyet ile diğer organları teşekkül edinceye kadar yapılacak işlemler, bu Tüzüğün taraflarca imzaladığı tarihten itibaren Kırgız Cumhuriyeti Öğrelim ve Bilim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecektir.


GEÇİCİ MADDE 2. Mütevelli Heyeti. bu Tüzük hükümlerine göre gerekli olan Yönetmelikleri, heyetin teşekkülünden itibaren altı ay içinde kabul ederek yürürlüğe koyar.


GEÇİCİ MADDE 3. Üniversitenin, Anlaşma ve bu Tüzük çerçevesinde bütün organlarıyla kuruluşu Tüzüğün onaylanmasından İtibaren bir yıl içinde tamamlanır ve Üniversite 1996-97 öğretim yılından itibaren öğretime başlar.