18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve, Usul ve Esaslar görüşülerek uygun görülmüştür.


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, Kurul tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Aday : Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının öğrenci ve mezunlarını,

Alan : Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarih ve 9 no'lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,

Alan Eğitimcisi : Doktorasını ve/veya doçentliğini, ilgili bilim alanının eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi, Türkçe eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış ve akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini,

Alan Fakültesi/Yüksekokul : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 20. 02. 2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümünü,

Dersler : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,

Fakülte : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesini,

Fakülte Yönetim Kurulu : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

Kurul / YÖK : Yükseköğretim Kurulunu, 

Kurum/ Yükseköğretim Kurumu : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan üniversiteyi, 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı'nı, 

Meslek Bilgisi Dersleri : Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek derslerini, 

Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencilerini, 

Program : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını, 

TTKB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nı ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 


Başvuru, Yerleştirme, Program Açma, Dersler ve Program Süresi 

Başvuru ve Yerleştirme 

MADDE 5: Açılan Programlara Başvuru 

(1) Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olanlar yada senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar program açma izni verilen ilgili üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültesinde açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler. 

(2) Programa başvuran adaylar, program açılan alanlar itibariyle fiziki imkanlar ve insan kaynaklarının kapasitesi, eğitim ve öğretimin niteliği göz önünde bulundurularak kontenjanlar ve üniversite senatolarınca belirlenen kriterler çerçevesinde açılan programlara yerleştirilir. 

(3) Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olanlar, yada senatoca belirlenen şartları taşıyan adaylar, program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabilirler. 

(4) Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvurabilirler. 

(1) İlgili lisans programlarından mezun olanlar, bulundukları ve yaşadıkları ilde ya da başka bir ilde pedagojik formasyon eğitimi programı açılmasına izin verilen üniversitelere başvurarak belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilirler. 

(2) Öğrencinin devam ettiği yada mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir. 


Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi 

b. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir); 

c Onaylı Lisans Not Durum Belgesi 

d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) 

e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 

f. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 

g. Kurumca istenebilecek diğer belgeler.

 

Program Açma 

MADDE 6: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen Üniversitelerde açılır. 

(2 ) İlgili lisans programlarının öğrenci ve mezunları için alanlara göre üniversitelerce ayrılacak öğrenci kontenjanlarına, üniversitelerin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve yeterliliği dikkate alınarak ilgili üniversite senatoları tarafından karar verilir. 

(3) Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: 

a) Eğitim Bilimleri Bölümündeki anabilim dallarından Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında toplamda en az beş kadrolu öğretim elemanı olmalıdır. 

d) Açılacak programda, açılacak öğretmenlik alanlarına özgü olan özel öğretim yöntemleri derslerini yürütebilecek sayıda, eğitim bilimleri dışında ilgili alan eğitiminde kadrolu öğretim elemanlarının bulunması gerekir. 

f) Özel öğretim yöntemleri derslerini yürütmede, doktorasını veya doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış öğretim elemanları, ilgili alanın öğretimine ilişkin dersleri lisansüstü düzeyde almışlarsa, alan eğitimcisi şartını yerine getirmek için ikame edilebilir.

 

Dersler ve Programın Süresi 

MADDE 7: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersler, Ek-1 ve Ek-2'de yer almaktadır. Bütün alanlarda ortak olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde, farklı alanlardaki öğrenciler aynı şubelerde öğrenim görebilir. Alan eğitimi ve öğretimine özgü derslerde (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretmenlik Uygulaması) şubeler, alanlara göre veya ihtiyaç duyulduğunda yakın alanlar birleştirilerek oluşturulabilir. 

(2) Pedagojik formasyon eğitimi programının eğitim süresi en az iki yarıyıldır. Dersler, en az iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür. programda Ek 1 ve Ek 2'de yer almayan bir ders açılamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler 

Fakülte Yönetim Kurulu 

MADDE 8: (1) Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermek ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 

(a) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığının önerileri doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları da dikkate alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesini sağlamak, 

(b) Programın yürütülmesinde görevlendirilecek öğretim elemanları ve personelle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı paylarıyla ilgili işlemleri yürütmek, 

(c) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alan fakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 

Pedagojik Formasyon Birimi 

MADDE 9: ( 1 ) Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, programın idari ve mali; eğitim bilimleri bölüm başkanı ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir.   

Birimin görevleri şunlardır: 

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek. 

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek. 

c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak, 

d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama yapılacak okulları ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak. 

e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek, 

f) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinleri almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak. 

g) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi 

MADDE 10: (1) Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. 

(2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder. 

(3) Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz. 

(4) İlgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. 

(5) Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış olan öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(6) Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programın açık bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler. 

(7) Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilir. 

(8) Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(9) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir. 

(10) İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır. 

(11) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez. 

(12) Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kaydoldukları takdirde, varsa ilgili yüksek öğretim kurumunun yürütmekte olduğu pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına da yatay geçiş yapmış sayılırlar. Bu öğrenciler için, lisans programları arasındaki yatay geçiş hükümleri uygulanır. Öğrenci değişim programları için de bu hüküm geçerlidir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı 

Öğrenim Ücreti 

MADDE 11: (1) Programa kaydolanlardan alınabilecek ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla iki katına kadar olabilir. 

(2) Öğrenim ücreti, kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenir. 

(3) Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin sertifika programı için ödeyecekleri ücretler, ilgili dönemde alacakları derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, Kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. 

(4) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı alınabilir. 

(5) Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler. 

Katkı Paylarının Dağıtımı 

MADDE12: Programın yürütülmesine katkıda bulunanların katkı payları, ilgili yükseköğretim kurumunun Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır ve ödenir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yetkilendirme 

MADDE 13: (1). Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğabilecek sorunları gidermede, ilgili üniversitelerin yetkili kurullarınca karar verilir. 

(2) Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere düzenlemeler yapabilir ve kararlar, yönergeler oluşturabilir. 

Yürürlük 

MADDE 14: Bu Usul ve Esaslar, YÖK kararı ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15: Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri 

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri

 

EK 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri 

       

Teorik Dersler 

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

         

Uygulamalı Dersler 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

​  

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri 

 

Seçmeli Ders I Grubu

 

 

Seçmeli Ders II Grubu

 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2-0-2

Rehberlik

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2