• ​​​​​ Yükseköğretim Kurulu, Avrupa Yükseköğretim Alanı’na uyum için yeni adımlar atıyor
  • Yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan “yeterlilik tür belirleyicileri” yükseköğretim programlarının müfredatlarına yerleştirilecek

  • Mezuniyet belgelerinde, mezunlara uluslararası alanda diplomanın hızlı tanınırlığı ve istihdam gibi birçok konuda kolaylıklar sağlayacak “TYÇ logosu” kullanımı yaygınlaştırılacak

  • Avrupa Yükseköğretim Alanı ile uyum çalışmaları kapsamında üniversitelere bu yıldan itibaren “Bologna ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Karnesi” verilecek

  • Yükseköğretimde hayat boyu öğrenme kapsamında önceki öğrenmelerin tanınmasına ve kredilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak
3 May​​ıs 2023

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında yeni uygulamalar hayata geçiriyor.

YÖK, Türkiye’nin 2001 yılında üye olduğu AYA’da yürütülen çalışmaları daha ileri düzeye taşımak ve 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip Türk yükseköğretim sistemini cazibe merkezi hâline getirmek için “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” yürütüyor.

Proje ile AYA’da uluslararası hareketliliğin, istihdam ve staj imkanlarının, ortak diploma ve araştırma programlarının yaygınlaştırılması; böylece yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin, yükseköğretimde uluslararası rekabetin artırılması ve Türk yükseköğretiminin kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeterlilik Tür Belirleyicisi Formları Hazırlandı

YÖK, “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin artırılması ve mezunların iş dünyasının beklentilerini karşılayan yeterliliklere sahip olması amacıyla “yeterlilik tür belirleyicisi” formlarını hazırladı. “Yeterliliklere özgü ortak özelliklerin tanımlandığı öğrenme kazanımlarını içeren dokümanları” ifade eden yeterlilik tür belirleyicileri; önlisans (genel), önlisans (meslekî), lisans, yüksek lisans (tezli), yüksek lisans (tezsiz) ve doktora olmak üzere 6 farklı formdan oluşuyor.

Buna göre, program yeterliliklerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile uyumlu hâle getirilmesi için yükseköğretim kurumlarından müfredatlarını bu formlara göre yeniden düzenlemeleri istenecek.

Yeterlilik Tür Belirleyicilerine “Ulusal Öğrenme Kazanımları” Eklendi

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nden farklı olarak yükseköğretim yeterlilik tür belirleyicilerine Türkiye’nin öncelikleri doğrultusunda ulusal bazlı öğrenme kazanımları da eklendi.

Bu kapsamda yükseköğretim mezunlarının sahip olması gereken ulusal öğrenme kazanımları “ülkesinin sahip olduğu değerleri benimseyerek sosyal ilişkilerini düzenleyebilmesi; ülkesinin stratejik önceliklerini göz önünde tutarak sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm getirecek düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olmasının yanı sıra tutum ve davranışlarında toplumun örf ve âdetlerini, kendine özgü özelliklerini ve millî kültürünü önceleyebilmeleri” şeklinde ifade edildi.

Mezuniyet Belgelerinde “TYÇ Logosu” Kullanımı Yaygınlaştırılacak

23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarının mezuniyet belgelerinde kullandığı TYÇ logosu “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yaygınlaştırılarak TYÇ logosu kullanan program sayısı artırılacak.

Mezuniyet belgesinde TYÇ logosu bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getirecek. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânları artacak. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınması ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlayacak.

Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yer alması gerekiyor.

Üniversitelere “Bologna ve TYÇ Karnesi”

YÖK, “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yükseköğretim kurumlarında yürütülen çalışmaları “karne” ile değerlendirecek. “Bologna ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Karnesi” olarak isimlendirilen karnelerin verilmesine bu yıldan itibaren başlanacak.

Yükseköğretimde Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına Yönelik Çalışmalar Yapılacak

“Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yükseköğretimde önceki öğrenmelerin tanınması ve kredilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Hedef Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda Türk Yükseköğretiminin Performansını Artırmak

Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı bakımından Türkiye, AYA’da birinci sırada yer alıyor. 2020 Bologna Süreci Uygulama Raporuna göre, öğrenci sayısındaki nicel genişlemeye paralel olarak Türk yükseköğretim sisteminin AYA’ya uyumu için yürütülen birçok faaliyet alanında, Türkiye Avrupa ülkelerinin çoğundan daha iyi performans gösterdi.

“Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamındaki çalışmalar ile Türk yükseköğretiminin performansının artarak devam etmesi ve Türkiye’nin yükseköğretim alanında Avrupa ülkeleri ile tam uyumunun sağlanması hedefleniyor.

YÖK tarafından “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yürütülen tüm çalışmalara ait bilgilere ve dokümanlara https://uluslararasi.yok.gov.tr/Sayfalar/avrupa-yuksekogretim-alani-ile-uyum-projesi.aspx adresinden ulaşılabilinir.


​​