​​​​​​

YÖK’TEN ARAŞTIRMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK VE KAMU KAYNAĞININ KONTROLÜNÜ SAĞLAYACAK YENİ DÜZENLEMELER

16 Temmuz 2020


YÖK, uzun süredir üzerinde çalıştığı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetmeliği'ndeki değişiklikleri gerçekleştirdi.

Tüm üniversitelerin görüşlerinin talep edilmesiyle başlayan süreçte araştırma üniversiteleri başta olmak üzere birçok üniversitenin BAP koordinatörleriyle YÖK’te toplantılar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşleriyle son hali verilen yönetmelik değişikliği 16 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre BAP Yönetmeliği’nde birçok köklü değişiklik gerçekleştirildi. Bu değişikliklerden bazıları:

 

1- Proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ücret ödemesi yapılacak

Proje değerlendirmesinin niteliğinin artırılması amacıyla, yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ücret ödenebilecek.

Komisyon tarafından bilimsel araştırma projelerinin kabulü öncesinde, proje değerlendirmesinde görevlendirilen uzmana, 10.000 gösterge rakamının ilgili yılın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücret ödenebilecek. Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir yılda altıyı geçemeyecek.

 

2- Ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına BAP kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek

BAP kaynaklarından ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde otuzunu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkı verilebilecek.

 

3- BAP Komisyonu üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecek

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyon üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecektir.

 

4- Görevler ayrılığı ilkesine uygun hareket edilecek

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, izlenmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi görevi üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında senatonun önerisiyle üst yönetici tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirilecek. 

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin bütçe, muhasebe, satın alma ve taşınır işlemleri ise Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gerçekleştirilecek. 

 

5- Sorumluluklar ve mali denetim net olarak belirlendi

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak, gerek projelerin kabulünde gerekse uygulamasında görev alanlara ilişkin sorumluluklar ve denetim esasları belirlendi.

 

6- Tez projelerine 6 ay ek süre verilebilecek

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla altı aya kadar devam ettirilebilecek.

 

7- Bursiyerlerin SGK kesintileri ile ilgili hususlar belirlendi

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon tarafından belirlenecek.

 

8- Bilimsel araştırma projelerinin ve kaynak aktarımının etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla proje desteklerinin YÖKSİS’e girilmesi

Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS’e girilecek. YÖKSİS’e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne ait olacak. Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulacak.

 ​

9- BAP bütçesindeki kaynağın neması da yine araştırma için kullanılacak

Özel hesaptaki öz gelirler ile hazine yardımı kapsamında sağlanan tutarlar Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu şekilde elde edilen nemalar kaynağı ile ilişkilendirilerek özel hesaba gelir olarak kaydedilecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan Billimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği için tıklayınız.