YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ

BAŞVURU ŞARTLARI

A. BİREYSEL ÖDÜLLER

Bu ödül, üç başlıkta ayrı ayrı verilecektir:

 • Fen ve Mühendislik Bilimleri
 • Sağlık Bilimleri
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

Bu kategoride, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri (Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış) değerlendirilir. Başvurular, doktora tez sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılır. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, doktora tezinin bilimsel, yenilikçi ve özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

2. Doktora Tezi (E-posta ekinde pdf olarak)

3. Doktora Mezuniyetin Onaylandığı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (E-posta ekinde pdf olarak)

4. Doktora Tezinden Üretilen Yayınlar (Varsa) (E-posta ekinde pdf olarak)

5. Doktora Tez Sahibinin Özgeçmişi (YÖKSİS formatında) (E-posta ekinde pdf olarak)

6. Doktora Tez Danışmanı Özgeçmişi (YÖKSİS formatında) (E-posta ekinde pdf olarak)

7. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, en çok 5 sayfa): Bu başlıkta yapılacak ödül başvurularında, aşağıdaki başlıklar altında bir gerekçe raporu sunulacaktır. (E-posta ekinde pdf olarak)

 • Tezin özgün değeri hakkında bilgi:
 • Tezden elde edilen sonuçların faydaları (ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer):

 

B. KURUMSAL ÖDÜLLER

 

Bu ödüller, dört kategoride ayrı ayrı verilecektir (her bir kategoride birer adet olmak üzere). Bu ödüllere başvurular, yükseköğretim kurumları tarafından yapılır. Yükseköğretim kurumları, aşağıdaki her bir kategori ile ilgili kendi bünyesinde başvuruları alır, değerlendirir ve seçtiği başvuruyu (her bir kategoride en çok bir başvuru) Senato kararı ile YÖK'e sunar.

 

Bu kategoride, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan topluma hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun topluma hizmet esaslı yaptığı (toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik) özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

2. Üniversite Senato Kararı (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

3. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

 

Bu ödül kategorisine yapılan başvuruda, öncelikle, başarıyla tamamlanan topluma katkısı somut verilerle gösterilen proje ve benzeri uygulama sunulacaktır. Gerekçe raporunun aşağıdaki başlıklardan oluşturulması beklenmektedir:

 • Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın tarihçesi, amacı ve kapsamı,
 • Çalışma, proje veya benzeri uygulama neticesinde topluma hizmet esaslı elde edilen kazanımlar,
 • Çalışma proje veya benzeri uygulamanın hedef kitleye yararları:
 • Elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirlik adına yapılan faaliyetler,
 • Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın özgün ve yenilikçi yönleri,
 • Bu çalışma, proje veya uygulamanın örnek alınabilecek model bir uygulama olmasının ve başkalarına da önerilmesinin gerekçeleri.

Bu kategoride, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları sonuç üreten işbirlikleri (ortak derece, değişim ve benzeri akademik işbirliği programları, araştırma işbirliği programları veya Türk yükseköğretiminin görünürlüğüne katkı sağlayan diğer işbirliklikleri) ödüllendirilir. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, gerçekleştirilen işbirliğinin özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek nitelikleri dikkate alınır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

2. Üniversite Senatosu Kararı (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

3. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

 

Bu ödül kategorisine yapılan başvuruda, öncelikle, başarı ile tamamlanan çıktıları somut verilerle gösterilen işbirliği tanıtılacaktır. Gerekçe raporunun aşağıdaki başlıklardan oluşturulması beklenmektedir:

 • İşbirliğinin tarihçesi, amacı ve kapsamı,
 • İşbirliğinin taraflara kazanımlar,
 • İşbirliğinden uzun vadede beklenen kazanımlar,
 • Elde edilen kazanımların, sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirlik adına yapılan faaliyetler,
 • Geliştirilen işbirliği modelinin özgün ve yenilikçi yönleri,
 • Bu işbirliğinin, örnek alınabilecek model bir uygulama olmasının ve başkalarına da önerilmesinin gerekçeleri.

Bu kategoride, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi işbirliği alanında tamamlanmış proje ve benzeri faaliyetler ödüllendirilir. Başvurular, yükseköğretim kurumu ve sanayi kurumu/kuruluşu tarafından birlikte yapılır. Sanayi tarafı, projenin yapı ve niteliğine göre bir firma, sektör, sanayi odası veya benzeri kurum/kuruluş olabilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, her iki tarafa da somut ve uzun vadeli yararı olan, diğer yükseköğretim kurumları veya sanayi kuruluşları tarafından da örnek alınabilecek işbirliği modelleri dikkate alınır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

2. Üniversite Senato Kararı (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

3. Sanayi Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu (E-posta ekinde pdf olarak)

4. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

 

Bu ödül kategorisine yapılan başvuruda; öncelikle, başarı ile tamamlanan üniversite-sanayi işbirliği modeli tanıtılacaktır. Gerekçe raporunun aşağıdaki başlıklardan oluşturulması beklenmektedir:

 • İşbirliğinin tarihçesi, amacı ve kapsamı,
 • İşbirliğinden elde edilen kazanımlar ve bu işbirliğinin taraflara katkıları,
 • İşbirliğinin, ekonomiye daha geniş faydaları veya potansiyel olarak beklenen katkıları,
 • İşbirliğinin, özgün ve yenilikçi yönleri,
 • Bu işbirliğinin, örnek alınabilecek model bir işbirliği olmasının ve başkalarına da önerilmesinin nedenleri.

Bu kategoride, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel esaslı yerel kalkınmaya yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

2. Üniversite Senato Kararı (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)

3. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

 

Bu ödül kategorisine yapılan başvuruda; öncelikle, başarı ile tamamlanan ve yerel kalkınmaya katkısı somut verilerle gösterilen uygulama tanıtılacaktır. Gerekçe raporunun aşağıdaki başlıklardan oluşturulması beklenmektedir:

 • Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın tarihçesi, amacı ve kapsamı,
 • Çalışma, proje veya benzeri uygulama neticesinde yerel kalkınma esaslı elde edilen kazanımlar ve hedef kitle odaklı yararları,
 • Elde edilen kazanımların sürdürülebilir bir nitelikte olması ve sürdürülebilirlik adına yapılan faaliyetler,
 • Uygulamanın özgün ve yenilikçi yönleri,
 • Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın, örnek alınabilecek model bir uygulama olmasının ve başkalarına da önerilmesinin gerekçeleri.