Skip to Content

 

 

 

 

Mevlana Değişim Programı Nihai Rapor Hk. (25.08.2016)

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in Raporlama başlıklı 14 üncü maddesinde "Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri tüm dönem faaliyetlerini içeren kurumsal nihai raporların 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim elemanı ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK Yürütme Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum yükseköğretim kurumlarına bildirilir." hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca, yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim dönemine ilişkin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemlerinin 15 Eylül 2016 tarihine kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ adresi üzerinde Genel İşlemler içerinde yer alan "Mevlana Değişim Programı" bölümünden gerçekleştirmeleri ve sistem üzerinden alınacak çıktıların Rektörlük üst yazısıyla Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.