GÖREV VE YETKİLER

                        İç Denetim Birimi Başkanının Görev ve Yetkileri

İDB Başkanı, İDB ni yönetir ve aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumlu ve yetkilidir.
a)  İDB yönetmek bununla ilgili politika ve prosedürleri düzenlemek,
 
b)  İç Denetçi görüş ve katkıları alınarak iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve onay işlemlerini yürütmek,
 
c)   Denetim alanlarının gruplandırmasını yapmak,
 
ç)   Denetim ekiplerinin görevlendirmelerini yapmak,
 
d)  İç Denetçilerin, plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak,
 
e)   İç denetim raporlarının standartlara uygunluğunu kontrol etmek,
 
f)   Faaliyet/sürece ilişkin denetim sonuçlarını izlemek, takip edilmesini sağlamak,
 
g)   İç denetim faaliyeti kapsamında Kurulun iç kontrol sistemine ilişkin değerlendirmesini kapsayacak şekilde yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak,
ğ)   İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında iç denetçilerin performanslarını takip etmek,
h)   İDKK tarafından yapılan dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak,
ı)    İç Denetçilerin, yönetmelikle belirlenen meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırma olanaklarını sağlamak,
 
i)    İç denetim faaliyetlerine yönelik olarak ihtiyaç olduğunda başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak,
j)   İç Denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek,
k)   İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek,
 
l)   İç denetime ilişkin mevzuatın ve İDKK kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları İDKK bilgisine sunmak,
 
m)  İDB bütçesini yönetmek ve ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak,
 
n)   Dış denetimlerde iletişim ve bilgi alışverişini sağlamak,
 
o)   İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.