13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA   Resmî Gazete     Sayı : 28322
                         YÖNETMELİK


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/4/2003 tarihli ve 25081 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.