13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA        Resmî Gazete            Sayı : 28322 
                                                                       YÖNETMELİK
 
                                                      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
2809 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE  ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLECEK SANAT DALLARI  ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
MADDE 1 - 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2809 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.