13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA    Resmî Gazete   Sayı : 28322
                                                       YÖNETMELİK

                                              Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA 2984 SAYILI KANUNLA EKLENEN  GEÇİCİ MADDE HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ESASLARINI BELİRTEN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


MADDE 1 - 14/4/1984 tarihli ve 18372 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.