YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 2/9/1983 No: 78
Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No: 2680
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 16/9/1983 No: 18167
V. Tertip Düsturun Cildi : 22 Sh.: 1197Kadrolar:

Madde 1 -
 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"un kapsamına dahil yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ait kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve ilgili yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiştir.

Ünvanları öğretim görevlisi olarak değiştirilenler :

Madde 2 -
 Diğer kamu kurum ve kuruluş mensubu oldukları halde yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunmaları sebebiyle işgal ettikleri kadroların ünvanları "öğretim görevlisi" ünvanı ile 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca değiştirilenlerin kadroları (1) sayılı cetvele eklenmiş sayılır.

Ancak bu kadrolar, ilgili yükseköğretim kurumlarınca 3 ay içinde Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesine bildirilir.

Saklı kadrolar:

Madde 3 - 
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilenler saklı olup, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılır.

Kadroların dağılımı:

Madde 4 -
 Ekli cetvellerdeki kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde derece, ünvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi Başkanlıklarına bildirilir.

Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.


______________

(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki kadro cetvellerinde yapılan değişiklikler ile serbest bırakılan kadroların yayımlandığı Resmi Gazetelerin tarih ve sayıları ekli listede gösterilmiştir.


Serbest kadroların kullanımı:

Madde 5 - (Değişik: 1/7/2006-5538/34 md.)


Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılabilecek nakil sayıları toplamı, her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sayının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.

Sanatçı istihdamı:

Madde 6 - 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16. maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz.

Kaldırılan kanunlar :

Madde 7 -
 Aşağıda sayılan kanunlarla ek ve değişiklikleri ve bu kanunlara bağlı kadro cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1. 12/7/1944 tarih ve 4619 Sayılı Kanun,

2. 20/5/1955 tarih ve 6594 Sayılı Kanun,

3. 20/5/1955 tarih ve 6595 Sayılı Kanun,

4. 31/5/1957 tarih ve 6990 Sayılı Kanun,

5. 27/5/1959 tarih ve 7307 Sayılı Kanun,

6. 8/6/1959 tarih ve 7334 Sayılı Kanun,

7. 4/7/1967 tarih ve 892 Sayılı Kanun,

8. 30/4/1969 tarih ve 1172 Sayılı Kanun,

9. 22/5/1969 tarih ve 1184 Sayılı Kanun,

10. 23/6/1971 tarih ve 1418 Sayılı Kanun,

11. 25/8/1971 tarih ve 1472 Sayılı Kanun,

12. 9/9/1971 tarih ve 1487 Sayılı Kanun,

13. 22/11/1973 tarih ve 1787 Sayılı Kanun,

14. 22/11/1973 tarih ve 1785 Sayılı Kanun,

15. 22/11/1973 tarih ve 1786 Sayılı Kanun,

16. 24/1/1974 tarih ve 1788 Sayılı Kanun,

17. 25/3/1975 tarih ve 1872 Sayılı Kanun,

18. 1/4/1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanun,

19. 25/6/1975 tarih ve 1914 Sayılı Kanun,

20. 25/6/1975 tarih ve 1915 Sayılı Kanun,

21. 11/5/1976 tarih ve 1993 Sayılı Kanun,

22. 11/5/1976 tarih ve 1994 Sayılı Kanun,

23. 11/5/1976 tarih ve 1995 Sayılı Kanun,

24. 11/5/1976 tarih ve 1995 Sayılı Kanun,

25. 11/5/1976 tarih ve 1997 Sayılı Kanun,

26. 11/5/1976 tarih ve 1998 Sayılı Kanun,

27. 11/5/1976 tarih ve 1999 Sayılı Kanun,

28. 11/5/1976 tarih ve 2000 Sayılı Kanun,

29. 11/5/1976 tarih ve 2001 Sayılı Kanun,

30. 11/5/1976 tarih ve 2002 Sayılı Kanun,

31. 11/5/1976 tarih ve 2003 Sayılı Kanun,

32. 11/5/1976 tarih ve 2004 Sayılı Kanun,

33. 11/5/1976 tarih ve 2005 Sayılı Kanun,

34. 11/5/1976 tarih ve 2006 Sayılı Kanun,

35. 11/5/1976 tarih ve 2007 Sayılı Kanun,

36. 11/5/1976 tarih ve 2008 Sayılı Kanun,

37. 11/5/1976 tarih ve 2010 Sayılı Kanun,

38. 18/5/1976 tarih ve 2011 Sayılı Kanun,

39. 6/6/1977 tarih ve 2095 Sayılı Kanun,

40. 4/10/1978 tarih ve 2173 Sayılı Kanun,

41. 7/11/1978 tarih ve 2175 Sayılı Kanun,

42. 22/5/1979 tarih ve 2237 Sayılı Kanun.

Ek Madde 1 - (Ek: 12/4/1990 - KHK - 420/6 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ek Madde 2 - (Ek :3/7/1992 - 3837/26 md.)

Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükümünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Ek Madde 3 - (Ek :3/7/1992 - 3837/26 md.)

Yeni kurulan üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve ileri teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 4 - (Ek :13/8/1993 - KHK -496/3 md.)

Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte,enstitü,yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-I sayılı cetvelde yeralan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ek-II sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek,78 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 5 - (Ek: 1/6/1994 - 3993/2 md.)

Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 6 - (Ek: 1/3/2006-5467/6 md.)

Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.(1)

Ek Madde 7 - (Ek: 1/3/2006-5467/6 md.)

Balıkesir Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Balıkesir Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir.(1)

Merkezî sınav

Ek Madde 8- (Ek: 1/7/2006-5538/35 md.) (2)

Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. (Ek cümleler: 28/3/2007-5615/30 md.) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Merkezî sınav ile giriş sınavlarının yapılması, (?) (2) ve diğer hususlara ilişkin esas ve usûller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Ek Madde 9 - (Ek: 17/5/2007-5662/10 md.)

Yeni kurulan üniversitelerde, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesinde yeni kurulan fakülte ve enstitüler ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde kullanılmak üzere, ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 10 - (Ek: 22/5/2008-5765/4 md.) (3)

Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 11 - (Ek: 22/5/2008-5765/4 md.) (3)

Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere, ekli (III) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

___________________________

(1) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.

(2) Bu maddenin 5538 sayılı Kanunun hükmü olan üçüncü cümlesinde yer alan ".... sınavlara katılabilecekler...." ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 5/11/2009 tarihli ve E.: 2006/120, K.: 2009/151 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 31/5/2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.Ek Madde 12 - (Ek: 1/4/2010-5979/2 md.) (1)

Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 13 - (Ek: 14/7/2010-6005/5 md.) (2)

Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 14 - (Ek: 17/2/2011-6114/16 md.)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2'sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

Ek Madde 15 - (Ek: 17/2/2011-6114/18 md.)(3)

Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.

Ek Madde 16 - (Ek: 31/3/2011-6218/3 md.) (4)

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.


____________________________

(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.

(2) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.

(3) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.

(4) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.KISIM II

Geçici Hükümler
Yeni Kadrolara atamada uyulacak esaslar:

Geçici Madde 1 - 1. Bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından 4 üncü madde uyarınca yapılan kadro dağılımı sonunda, işgal etmekte oldukları derece ve ünvanları değişmeyenler ile sadece kadro derecesi değişenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

2. Yapılan kadro dağılımı sonucunda kadro derece ve ünvanı değişenler ile sadece kadro ünvanı değişenler atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde ve 4/11/1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanundaki usullere göre yapılır.

3. Ataması yapılacak öğretim elemanlarının durumlarına uygun kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst veya iki alt derecedeki ve aynı akademik ünvandaki kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla almakta oldukları aylık dereceleri ile atama yapılabilir. Bu fıkra uyarınca atananlara, durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılıncaya kadar 25/6/1973 tarih ve 1765 Sayılı Kanun uyarınca atandıkları ve yükseltildikleri derece ve kademeler esas alınarak aylık ödemeye devam olunur.

4. Üçüncü fıkra uyarınca, iki alt dereceden kadrolara atananlar durumlarına uygun derecelerden kadro temini halinde bu kadrolara öncelikle atanırlar ve alt dereceli kadrolarda geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylık derecelerin tespitinde ayrıca değerlendirilir.

5. Dördüncü maddedeki kadro dağılımı ve bunu takibeden atama işlemleri yapılıncaya kadar, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının aylıkları bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenir.

Eski kadroların iptali:

Geçici Madde 2 -
 Yükseköğretim kurumlarına bu Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilen ve 4 üncü madde ile dağıtılan kadroların her anabilim dalındaki belli akademik ünvana sahip eleman sayısından daha az olması halinde, bu elemanların tümü bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce aldıkları kadrolarını şahıslarına bağlı olmak üzere ve geçici olarak muhafaza ederler. Bir anabilim dalında ve belli akademik ünvandaki şahsa bağlı kadro sayısı,o anabilim dalına tahsis edilmiş kadro sayısına eşit hale gelinceye kadar her türlü ayrılma ile boşalan kadrolar iptal edilir. Kalan kadrolardaki öğretim elemanları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.

Şahsa bağlı kadro ihdası:

Geçici Madde 3 - 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesine ekli (1) sayılı cetvel ile verilen kadroların (sözleşmeliler dahil) bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kurumda mevcut öğretim elemanlarının atanmasına yetmemesi halinde, bu gibilere 4/11/1981 gün ve 2547 Sayılı Kanun'un geçici 17 nci maddesi uyarınca intibak ettirildikleri derece ve ünvanlarına uygun ihdas edilmiş kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde iptal edilir ve hiçbir şekilde kullanılmaz.

 
 
 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

 

Üniversitenin Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK (1)

22/11/1984

84/8801

16/12/1984

 

18607

Genel olarak serbest bırakma.

BKK

26/3/1985

85/9307

17/4/1985

18728

Boğaziçi Üni.Serbest Bırakma

BKK

25/3/1986

86/10504

24/4/1986

19084

Yüksek Öğr. Kur.; Serbest Bırakma

BKK

1/9/1986

86/10979

3/10/1986

19240

Ege, Hacettepe, Marmara

ve Yıldız Üniversiteleri

 (Kadrolarda Düzeltme)

BKK

30/10/1986

86/11139

12/11/1986

19279

Çukurova Üni.; Serbest Bırakma

KHK

27/2/1989

358

9/3/1989

20103

Gaziantep Üni.Kadro İhdası

BKK

27/2/1989

89/13781

10/3/1989

20104

Genel olarak Serbest Bırakma

BKK

28/4/1989

89/14098

18/5/1989

20169

Atatürk Üni.Serbest Bırakma

KHK

4/8/1989

377

11/8/1989

20249

Ege Üniversitesi Kadro İhdası

BKK

19/1/1990

90/66

9/2/1990

20428

İstanbul Üniversitesi (Kadrolarda Serbest Bı rakma)

 

KHK

30/1/1990

404

16/3/1990

20463

İstanbul Üniversitesi Kadro İhdası

Kanun

16/1/1991

3699

24/1/1991

20765

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere İstanbul  ve Marmara Üniversitelerine ait kadro ihdası.

BKK

28/11/1990

90/1206

20/2/1991

20792

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

BKK

1/5/1991

91/17651

3/5/1991

20870

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

28/10/1991

91/2402

20/11/1991

21057

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği

KANUN

3/7/1992

3837

11/7/1992

21281

Bazı üniversitelere ait kadro değişikliği,ihdası ve serbest bırakılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?????????

(1) (29/12/1984 tarihli ve 18620 sayılı Resmi Gazete'de düzeltmesi vardır.)

                                                                                                        

                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                            

Sayfa 7

 

80

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

 

Üniversitenin Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

1/10/1992

92/3603

9/11/1992

21400 (Mük.)

Bazı Üniversitelere ait Kadroların,değiştirilmesi serbest bırakılması  ve boş kadro değişikliği

BKK

12/6/1993

93/4542

26/6/1993

21619

Ankara Üniversitesine ait  kadroların serbest bırakılması.

KHK

13/8/1993

496            

18/8/1993

21672    

Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerine ait kadro ihdası

KANUN

1/6/1994

3993

6/6/1994

21952    

Galatasaray Üniversitesine ait kadro ihdası.

KHK

21/7/1995

95/7145

23/8/1995

22383

Selçuk Üniversitesine ait  kadroların serbest bırakılması

BKK

20/9/1995

95/7342

15/10/1995

22434

Genel olarak Üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması

BKK

20/12/1995

95/7600

30/12/1995

22509

Boğaziçi Üniversitesine  ait kadroların serbest bırakılması.

BKK

30/9/1997

97/10017

15/10/1997

23141

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

BKK

25/2/1998     

98/10665

3/3/1998

23275

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ankara Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması.

BKK

7/7/1998

98/11388

21/7/1998

23409

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması

BKK

30/9/1998

98/11929

27/11/1998

23536

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması

BKK

30/9/1999   

99/13767

30/12/1999               

23922

Çeşitli üniversitelere ait kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

17/5/2007

5662

29/5/2007

26536

Çeşitli üniversitelere ait  kad- roların ihdası.

                 

80-1

 

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

 

Üniversitenin Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

29/9/2007

2007/12708

29/11/2007

26715

Çeşitli üniversitelere ait  kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

22/5/2008

5765

31/5/2008

26892

Çeşitli üniversitelere ait  kad- roların ihdası.

KANUN

19/12/2008

5826   

26/12/2008                 

27092

İnönü Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

1/4/2010

5979

10/4/2010

27548

Türk- Alman Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

14/7/2010

6005

21/7/2010

27648

Çeşitli üniversitelere ait  kad- roların ihdası.

BKK

29/6/2010

2010/674

23/12/2010

27794

Çeşitli üniversitelere ait  kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

17/2/2011

6114

3/3/2011

27863

Çeşitli üniversitelere ait  kad- roların ihdası.

KANUN

31/3/2011

6218

14/4/2011

27905

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ait kadro ihdası.

                 

 

 

 

                                                  

                           

                                                        

                                                                     .    

 

                                                                                                                        

Sayfa 8

 

80-2

 

78 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

_________ _________________________________________________ ___________

KHK/420                                                     ?                                                                    13/4/1990

     3837                                                        ?                                                                    11/7/1992

KHK/496                                                     ?                                                                    18/8/1993

     3993                                                        ?                                                                     6/6/1994

Değiştiren                                                                                                                       Yürürlüğe

  Kanun                            78 sayılı KHK'nın değiştirilen maddeleri                        giriş tarihi

_________ _________________________________________________ ___________

     5467                                                        Ek Madde 6 ve 7                                         17/3/2006

     5538                                                        5, Ek Madde 8                                            12/7/2006

     5615                                                        Ek Madde 8                      1/1/2007 tarihinden geçerli

                                                                                                                      olmak üzere 4/4/2007

     5662                                Ek Madde 9, I sayılı Liste                                                  29/5/2007

     5765                         Ek Madde 10, 11, Kadro İzleme Çizelgesi                               31/5/2008

     5979                                               Ek Madde 12                                                       10/4/2010

     6005                             Ek Madde 13, Kadro İzleme Çizelgesi                                  21/7/2010

     6114                         Ek Madde 14, 15, Kadro İzleme Çizelgesi                                  3/3/2011

     6218                                  Ek Madde 16, Kadro İzleme Çizelgesi                              14/4/2011