13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YAKIN ÇAĞ TARİH ARAŞTIRMALARI MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİNİN  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


MADDE 1 - 11/5/2001 tarihli ve 24399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

YAKIN ÇAĞ TARİH ARAŞTIRMALARI MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24399)

Amaç

Madde 1 - Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesinin amacı; Yükseköğretim Kurumlarında Türkiye'nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, jeopolitik ve stratejik konularda bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler ve stratejik analizler yapmaktır.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin (b) ve (m) bendlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Kuruluş ve İşleyiş

Madde 3 -
Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi;
a) Yükseköğretim Kurulu Üyeleri arasından Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 2 üye,
b) Üniversitelerde yakın çağ tarih ve stratejik araştırmalar alanında deneyimli bilim adamları arasından Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nca belirlenen 5 üye,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği haiz kurumlarda yakın çağ tarih alanında bilgi ve birikimi olan ve araştırmalar yapan şahıslar arasından Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nca seçilen 7 üye,
olmak üzere toplam 14 üyeden oluşur.
Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesinin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nca görevlendirilir. Milli Komite'nin sekreteryası Yükseköğretim Kurulu'nun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.
Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komite Başkan ve Üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Başkan ve Yardımcısının görevi, üyelik süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirebilir. Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi toplantılarına üst üste iki kez veya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
Komite, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun onayı ile alt komisyonlar kurabilir.
Komitenin Görevleri

Madde 4 - Komitenin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yükseköğretim kurumlarında ve diğer kurum ve kuruluşlarda yakın çağ tarih alanında yürütülmekte olan faaliyetleri izlemek, değerlendirmek ve onlarla devamlı bir koordinasyon içinde bulunmak,
b) Yakın çağ tarih çalışmaları ile ilgili olarak yükseköğretim kurumlarına ve bu kurumların dışında kalan kuruluşlara önerilerde bulunmak,
c) Yakın çağ tarih alanında araştırma faaliyetinde bulunan kuruluş ve kişilere, çalışmalarında yardımcı olmak, Komite ve Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla onlara projeler vermek, projeleri izlemek, proje sonuçlarının yurt çapında etkili şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
d) Yakın çağ tarih alanında araştırmalar yapan kişi ve kuruluşların, Milli Komite'ce ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış projeler kapsamında olmak kaydı ile yurtdışında yapacakları toplantı, temas ve kısa süreli çalışmalarına destek sağlamak,
e) Üniversitelerde yapılmakta olan yakın tarih alanındaki lisans ve lisansüstü eğitimin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarına önerilerde bulunmak, bu alanda yurtdışı eğitimini almak isteyenlere eğitim kurumları ve olanakları konusunda bilgi sağlamak,
f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yakın çağ tarih araştırmaları kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.
Komitenin Toplanma Usulü
Madde 5 - Komite, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanı'nca belirlenir.
Mali Hükümler
Madde 6 - Milli Komite, her yıl Yükseköğretim Kurulu Bütçesinden Milli Komiteler için tahsis edilen toplu ödeneklerden Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ayrılan kısmını kullanır.
Yürütme
Madde 7 - Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlük
Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.