13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN GEÇİCİ 2. MADDESİNE GÖRE KONSERVATUVARLARDAN ÜNİVERSİTELERE GEÇEN  SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 27/10/1982 tarihli ve 17851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 2. Maddesine göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.


41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN GEÇİCİ 2. MADDESİNE GÖRE KONSERVATUVARLARDAN ÜNİVERSİTELERE GEÇEN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(Resmi Gazete Tarihi: 27.10.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17851)

MADDE 1. 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelere bağlanan konservatuvarların öğretim elemanları, söz konusu kararnamenin geçici 2. maddesine göre öğretim görevlisi olarak görevlerine devam ederler. Bu kurumlara, Bakanlar Kurulunun 8/4715 sayılı kararına göre sözleşmeli personel olarak atanırlar, 2547 sayılı Kanun'un 32. maddesine göre sözleşme ile atanmış sayılırlar.
Bu durumda bulunan kişilere sözleşmelerindeki miktarlar üzerinden ödeme yapılır ve bunlar sözleşmelerinde belirtilen sürelerle bağlı olarak görevlerini sürdürürler. Yeni görevlendirileceklerin sözleşmeleri de Rektörlüklerce bu esaslara göre düzenlenir.

MADDE 2. Bu kurumlardaki haftalık ders yükü ile ek ders sayıları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.

MADDE 3. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.