TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
              BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve
esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşları
ve uzmanlık eğitimi ile ilgili kişileri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Birim: Kurumların, belirli bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı, bilim dalı, klinik veya
laboratuvarlarını,
c) Birim sorumlusu: Kurumların anabilim veya bilim dalı başkanlarını, klinik veya laboratuvar şeflerini, Adli
Tıp Kurumu için Adli Tıp Kurumu Başkanını,
ç) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari eğitim ve öğretimi,
d) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,
f) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,
g) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her birim için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o birime özgü
eğitim ve öğretimi,
ğ) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,
h) Kurum veya eğitim hastanesi: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisini,
Bakanlıkça uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını ve Adli Tıp Kurumunu,
ı) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
j) Uzman: Ekli çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını
uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,
k) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,
l) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre
uzmanlık eğitimi gören kişileri,
m) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
Uzmanlık yetkisinin kullanılması
MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde
uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Kurulu
Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
 
MADDE 6 - (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a) Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri.
b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş üye.
c) Dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK'ün seçeceği birer üye.
ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir üye.
d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.
e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.
(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.
(3) Kurula seçilen asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya
da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.
(4) Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile
olağanüstü toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılan ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili
başkanlık eder.
(5) Kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili,
Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve
kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır. Toplantı nisabının bulunmaması, gündem maddelerinin
bitirilememesi veya toplantının ertelenmesine salt çoğunlukla karar verilmesi halinde, toplantı Kurul başkanı
tarafından takip eden ilk çalışma gününe ertelenir.
(6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile
değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul
başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin
görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri
birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.
(7) Kurul kararları oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış
sayılır. Kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararlar, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.
(8) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak
imzalanır ve sekreteryaya bildirilir.
(9) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.
Kurulun görevleri
 
MADDE 7 - (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurumlara uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri görüşüp karara
bağlamak,
b) Uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu
yönünden sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları belirlemek,
c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatını belirlemek ve ilan etmek,
ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek,
d) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemi
bileşenlerine ilişkin formları oluşturmak ve yayımlamak,
e) İlgili kurum ve birimlerden toplanan bilgi formları vasıtasıyla uzmanlık eğitiminin nitelik ve standartlara
uygunluğunu, mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların yeterliliğini takip etmek,
f) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen birimlerde yerinde denetim yapmak veya yaptırmak,
denetimler sonucunda düzenlenen raporları görüşüp karara bağlamak,
g) Uzmanlık eğitimi sınav jürilerinin seçim ölçütlerini belirleyerek jürilere katılabilecek eğitim sorumlularını
tespit etmek,
ğ) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek,
yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirilmesinin ölçütlerini belirlemek ve
değerlendirilmelerin yapılabileceği fakülteler ile eğitim hastanelerini belirlemek,
h) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların
başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak,
ı) Ekli çizelgelerde yer alan uzmanlık alanları dışında ihtiyaç duyulan uzmanlık sonrası sertifikalı eğitim
programı düzenlenecek alanları ve eğitimin süresi ve yeri ile usul ve esaslarını belirlemek,
i) Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların tıbbi gelişmeleri
izlemelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
j) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye
sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.
 
Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi
 
MADDE 8 - (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 1219 sayılı
Kanunda belirtilen kurumlardan asil ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asil ve yedek
üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.
(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni
bir üyeyi Bakanlığa bildirir.
 
Kurul sekreteryası
 
MADDE 9 - (1) Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekreterya hizmetlerini
yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kurumları ve Eğitim Sorumluları
Eğitim kurumlarının nitelikleri ve standartları
 
MADDE 10 - (1) Eğitim kurumları ve birimlerinin nitelikleri ve standartları Kurul tarafından belirlenir ve
Bakanlıkça internet ortamında yayımlanır.
Eğitim kurumlarının denetimi
 
MADDE 11 - (1) Eğitim kurum ve birimleri Kurul tarafından belirlenen nitelik ve standartlara uymak
zorundadır.
(2) Eğitim kurum ve birimleri fiziki yapıları, teknik donanımları, personel durumları, eğitim, uygulama ve
araştırma faaliyetlerinin standartlara uygunluğu yönünden Kurul tarafından ya da 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j)
bendi uyarınca oluşturulan komisyonlarca, en az üç yılda bir denetlenir.
(3) Denetimlerde 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde yer alan denetim formu doldurulur ve
Kurula sunulur.
(4) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından kurumlara uyarı yazısı
gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre
belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde kurum veya birimin eğitim yetkisi kaldırılır.
(5) Eğitim yetkisi kaldırılan kurumlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için Bakanlık aracılığıyla
Kurula yeniden başvurabilir.
 
Akademik kurullar
MADDE 12 - (1) Kurum ve birimler; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi
ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi oldukları mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme
ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.
 
Eğitim sorumluları
MADDE 13 - (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları
tarafından verilir.
(2) Tıpta uzmanlık eğitiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç yıllık uzman olan
yardımcı doçentler; eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve kadro unvanına
bakılmaksızın profesör ve doçentler; Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas
kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur.
(3) Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğitim
sorumluları nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi
Uzmanlık öğrencisi
MADDE 14 - (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, tıpta ve diş hekimliğinde
uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören, araştırma ve uygulama yapan tabip veya diş hekimidir.
(2) Uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.
Uzmanlık eğitimine giriş sınavları
 
MADDE 15 - (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavı tıp fakültesi mezunları için TUS, diş hekimliği fakültesi
mezunları için DUS olmak üzere ÖSYM tarafından yılda en az iki defa ayrı ayrı yapılır. YDUS, Yan Dal Uzmanlık
Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre yapılır.
(2) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kadrolarını bağlı oldukları üst
kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kadroları kurum ve birim adı belirtmek
suretiyle ÖSYM'ye bildirir.
(3) ÖSYM her sınav dönemi için başvuru, sınav ve yerleştirme işlemlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir
kılavuz hazırlayıp yayımlar.
(4) Uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri ek-1 sayılı çizelgede belirtilmiş olan uzmanlar
arasından TUS ile veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık
öğrencisi alınır.
 
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvuru şartları
 
MADDE 16 - (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye'de tabiplik veya diş hekimliği
mesleğini yapmaya yetkili olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde
sayılan şartlara sahip bulunmak,
c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111
sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,
ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni
ve ruhi bir hastalığı olmamak,
d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre
askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay
içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine
girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda
bulunmak.
 
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının konusu ve kapsamı;
 
MADDE 17 - (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavları yeterlik esasına dayanan mesleki yabancı dil sınavı ve
yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
(2) Mesleki yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca ve ihtiyaç duyulması halinde Kurulun
belirleyeceği diğer yabancı dillerden yapılır. TUS ve DUS'ta mesleki bilgi sınavına girebilmek için mesleki yabancı
dil sınavında yüz üzerinden en az elli puan almak şarttır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan alanlar da başarılı kabul edilir. Yabancı dil
sınavı başarı belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile
geçerlidir.
(3) TUS genel tıp bilimleri konularında, DUS genel diş hekimliği konularında yapılır.
 
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine başlama
 
MADDE 18 - (1) Ekli çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında uzmanlık öğrencisi olabilmek için TUS veya
DUS'a girenler, mesleki bilgi sınavında aldıkları puanlara ve tercihlere göre ÖSYM tarafından sıralanır ve uzmanlık
eğitimi alanlarına yerleştirilir.
(2) Mesleki bilim puanının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.
(3) Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan
kanuni tebligat yerine geçer.
(4) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için
sonuçların ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve
başlama işlemleri kırkbeş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni
gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.
(5) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması
veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili
kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on gün içinde ÖSYM'ye bildirilir. ÖSYM tarafından
ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.
(6) Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal değişikliği için yeniden sınava girenlerin
yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür.
(7) Uzmanlık eğitimi giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar bile uzmanlık eğitimine
başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan
herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir.
 
Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
 
MADDE 19 - (1) Yabancı uyruklular;
a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Türkiye'deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu
fakültelerin birinden mezun olup YÖK'ten denklik belgesi alınmış olması,
c) Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye'de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını
belirten bir belgenin sunulması,
e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması,
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.
(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla
Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri,
uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin
uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye'deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun
olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.
(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10'una
kadar ilave kontenjan ayrılabilir.
(4) Türkiye'de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve
aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.
 
Uzmanlık eğitimi ile bağdaşmayan işler
 
MADDE 20 - (1) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve
uygulama çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir
işte çalışamazlar, muayenehane açamazlar.
(2) Birinci fıkraya aykırı davrandığı tespit edilen uzmanlık öğrencileri önce yazılı olarak uyarılır, aykırılığın
devamı veya tekrarı halinde ilgili eğitim kurumunca uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir.
(3) Bu madde uyarınca uzmanlık öğrenciliği ile ilişiğin kesilmesine ilişkin karara karşı kararın tebliğinden
itibaren yedi gün içerisinde Kurula itiraz edilebilir. İtiraz kararın icrasını durdurmaz.
 
Uzmanlık eğitimi süresinden sayılmayacak haller
MADDE 21 - (1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere,
uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.
 
Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması
MADDE 22 - (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, özlük hakları Bakanlıkta kalmak kaydı ile
uzmanlık eğitimi veren diğer kurumlarda, bu kurumlar ile mutabakat sağlanarak ana ve yan dallarda görevlendirme
yoluyla 15 inci maddede yer alan sınavlarda başarılı olanlara uzmanlık eğitimi yaptırılabilir.
 
Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme
MADDE 23 - (1) Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir
sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler bu uzmanlık
eğitimine tekrar başlayamaz.
(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar
ile uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık
öğrencilerinden;
a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları
uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait
süreleri ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği
takdirde yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve
rotasyonlarından sayılır.
b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve akademik
kurullarınca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve
rotasyonlarından sayılır.
(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları
zorunludur. Ancak eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Kurulun tespit edeceği kurum
ve birimlere kendi mevzuatlarına uygun olarak nakledilir.
(5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu mazeretlerinden dolayı
eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir kanıtlayıcı belgeleri kurumları aracılığı ile
Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan
komisyonlar marifetiyle, uzmanlık öğrencisinin tabi olduğu mevzuata göre mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder.
Mazereti kabul edilenler için, gitmek istedikleri kurumdaki ilgili uzmanlık dalının sınava girilen dönemdeki sınav
puanına veya o dönemde o birim için kadro açılmamışsa son üç sınav puanının ortalamasına bakılır. Geçiş yapmak
isteyen uzmanlık öğrencisinin puanı geçiş yapılacak birimin giriş puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ve geçiş
yapmak istenilen birimin kadro durumu uygun ise ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla geçiş
yaptırılır.
(6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba
veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin
değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin
yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili
uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar. İlgili kişilerin sağlık
kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma
merkezlerinden almaları zorunludur.
(7) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı Devlet Personel
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak
üzere memur kadrosunda çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun
bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma beşinci
fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesi
Eğitim programı
MADDE 24 - (1) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Kurul tarafından belirlenen çekirdek eğitim
müfredatını kapsayacak şekilde birimler tarafından hazırlanan programlara göre yapılır. Her birim uzmanlık eğitimini
yayımladıkları genişletilmiş eğitim müfredatına göre planlar.
 
Eğitimin takip ve değerlendirilmesi
MADDE 25 - (1) Eğitim kurumlarında birim sorumluları tarafından, her uzmanlık öğrencisine göreve
başlamasını takiben bir rehber eğitim sorumlusu tayin edilir ve bu durum uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir.
Birimlere diğer birimlerden gelen uzmanlık öğrencisi için de aynı işlemler yapılır.
(2) Eğitim kurumları, yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler
verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.
(3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık bünyesinde elektronik ağ ortamı kullanılarak
kurulan uzmanlık eğitimi takip sistemi çerçevesinde yapılır. Uzmanlık eğitimi takip sistemi aşağıdaki unsurlardan
oluşur.
a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen
ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya
yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda
güncellenerek elektronik ağ ortamında ilan edilir.
b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Birimler tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve
elektronik ağ ortamında ilan edilir.
c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Birimler, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim
müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait
olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Birimler, hazırladıkları karneleri her yılın
Eylül ayının ilk iki haftası içinde Kurula bildirir. Kurul, bu karneleri elektronik ağ ortamında ulaşılabilecek şekilde
uzmanlık eğitimi takip sistemine koyar. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler
uzmanlık öğrencisi tarafından işlenir ve eğitim sorumlusu ve birim sorumlusu tarafından onanır. Eğitim karnesi kurum
amirleri tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini
tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler takip sistemi içinde uzmanlık
eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.
ç) Birim sorumlusu kanaati: Birim sorumluları altı ayda bir uzmanlık öğrencilerinin göreve bağlılık, çalışma,
araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine
kaydedip kurum amirlerine onaylatır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla birim
sorumlusu yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen birimin sorumlusu yapar. Bu
değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. İki kez
olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin birimi, varsa aynı kurumdaki, yoksa mevzuatı çerçevesinde belirlenen
başka bir kurumdaki eğitim birimi ile Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan
uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine
giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve eğitim takip
sistemindeki ilgili kısma işlenir.
e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğitim sorumlularını yıllık olarak
nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin
niteliğini ve eğitim sorumlularının bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum amirleri, bu değerlendirmelerin
akademik kurulda görüşülmesini sağlar.
f) Uzmanlık eğitimi süresi: Alınan sağlık izinleri ve ücretsiz izinler nedeniyle fiilen uzmanlık eğitiminde
geçmeyen sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum amirleri uzmanlık öğrencilerinin bu sürelerinin uzmanlık
eğitimi takip sistemindeki ilgili alana işlenmesini sağlar.
g) Denetim formu: Kurum ve birimlerin denetiminde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve
uzmanlık eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.
 
Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları
MADDE 26 - (1) Uzmanlık öğrencisinin, kurum ve birimlerde eğitimin çağdaş standartlarda verilmesinin
sağlanmasını isteme hakkı vardır ve bunu sağlamak kurum amirlerinin görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi
uzmanlık eğitimi alan kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı kurumca sağlanır.
(2) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.
(3) Uzmanlık öğrencisi, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve
sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.
 
Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 27 - (1) Tıpta uzmanlık ana ve yan dalları ile bunların eğitim süreleri ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı
çizelgelerde gösterilmiştir.
(2) Uzmanlık öğrencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için mutlaka yapılması gereken
asgari tıbbî uygulamaların eğitim sorumluları tarafından yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile
donatılmaları zorunludur. Eğitim süreleri ve rotasyonların kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esastır.
Ancak, kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması veya bulunsa bile
asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda
görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla
rotasyona tabi tutulabilir.
(3) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata göre,
yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul belgesi
sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin
verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde
uzmanlık öğrencisi ücretsiz izinli sayılır.
(4) Yan dal uzmanlık eğitimi; ek-3 sayılı çizelgede yer alan yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dal
uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi
kadroları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir. Yan dal uzmanlık
eğitimi yapanların, eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinde fiilen yan dal uzmanlık öğrenciliği yapmaları ve
girecekleri bitirme sınavlarında başarılı olmaları zorunludur.
 
Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 28 - (1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri
dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.
(2) Tez konusu, kurumların akademik kurulları tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğrencisi
talebi dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için uzmanlık eğitimi
süresinin ilk yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir ve birim
sorumlusu tarafından kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.
(3) Tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce, kurumun ilgili akademik kurulları tarafından
belirlenen, uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşan üç kişilik bir jüriye sunulur.
Eğitim gördüğü birimde üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya akademik kurulun
uygun göreceği dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.
(4) Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç,
yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve kurum amirine bildirilir.
(5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, keyfiyetin kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay
içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar.
(6) Tezin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile
kurumların akademik kurullarında görüşülerek ekli çizelgelerde belirlenen uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre
eklenir ve bu durum fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında ise Bakanlığa bildirilir.
(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü fıkraya göre kurum amirine yapılan bildirimini
takiben en geç onbeş gün içerisinde üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay
içerisinde incelenir ve bu jüri huzurunda savunulur.
(8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen uzmanlık
öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlar uzman adayı olarak tezini tamamlar. İki yıl içinde tezini
tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş
sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Uzmanlık Eğitiminin Tamamlanması
Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
 
MADDE 29 - (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, uzmanlık
eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık
öğrencileri, uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bunların belgeleri onbeş gün içerisinde sınav
jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında Bakanlığa bildirilir ve
belgeleri tamam olanlar düzenlenen ilk sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları kurumlarca ilan edilen yer
ve tarihte sınav jürilerince yapılır.
(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri, Kurul tarafından tespit edilen jüri listesinden eğitim ve araştırma
hastanelerinde Genel Müdürlük, fakültelerde dekanlık, Adli Tıp Kurumunda ise Kurum başkanı tarafından seçilen beş
kişiden oluşur. Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya
Kurulun uygun gördüğü dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Ayrıca iki kişilik yedek üye seçilir. Jüri üyeleri
kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer. Uzmanlık öğrencisinin birim sorumlusu jürinin doğal üyesidir ve
jüride bulunmak zorundadır.
(3) Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde
uzmanlık sınavına tekrar alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri
ikinci uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri
kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde iki sınav için başvuru hakkı
verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer.
Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde
hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki
aşamada yapılır.
a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis
ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları
alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye
adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek
amacıyla ilgili dalın genel eğitim programı çerçevesinde yöneltilir.
b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve
ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.
(5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir.
Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve sınav
tutanağına eklenir.
(6) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve
ek-4'te yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve
üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.
 
Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 30 - (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;
a) Tezin kabul edilmiş olması,
b) Ekli çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış
bulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili birim sorumlusu
tarafından onaylanmış bulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,
şarttır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği
Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi
 
MADDE 31 - (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi
veya uzmanlık belgesi almış olan Türk vatandaşlarının talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o
ülkenin yetkili meslek kuruluşunca onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri ve eğitim süreleri; şekli yönden
Bakanlıkça, bilimsel yönden Kurul tarafından belirlenen bir fakülte veya eğitim hastanesi tarafından bu Yönetmelik
hükümlerine uygunluğu açısından incelenir. Bilimsel inceleme otuz gün içerisinde tamamlanarak Bakanlığa
bildirilmek zorundadır.
(2) Bakanlık ve bilimsel incelemeyi yapan eğitim kurumu, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin usul
ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini
isteyebilir.
 
Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 32 - (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri
ekli çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt
dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci
maddenin ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler
değerlendirilerek, uygun görülen süreler Türkiye'de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt
dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin
uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş
sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.
(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi ve uygulamaları bu Yönetmelik
hükümlerine uygun bulunanlardan, Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce
yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir
eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar aynı dalda uzmanlık
eğitimi denkliği talebinde bulunamaz.
 
Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 33 - (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık
listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık
belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.
(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların yaptıkları eğitimin süresi,
ekli çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim
hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir.
Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da
başarısız olanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz.
(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi ekli çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar
hakkında 32 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
 
Türkiye'de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi
MADDE 34 - (1) Türkiye'de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi
görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye'de uzmanlık
eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması
koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre
veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya
atanmaksızın tamamlattırılır.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
 
MADDE 35 - (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle
birlikte en geç onbeş gün içinde, il sağlık müdürlüğü, fakülteler veya ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa gönderilir.
(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil
edilir.
(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi
yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.
 
Kazanılmış uzmanlık ve eğitim yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre kazanılmış
bulunan uzmanlık ve eğitim yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.
 
Eğitimi devam edenler
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık öğrencisi olanlar ile uzmanlık
giriş sınavlarını kazanmış bulunanlar hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur. Bunlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar bu
Yönetmelik hükümlerine tabi olur.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olanlardan eğitim süresi kısalmış bulunan dallarda eğitim sürelerinin
bitimine iki yıldan daha az süre kalan ve eğitime yönelik uygulamaları veya tezlerini tamamlamak için ek süreye
ihtiyacı olan uzmanlık öğrencilerine eğitim sorumlusunun teklifi üzerine kurumun akademik kurulu tarafından bir yıla
kadar süre uzatımı verilebilir.
 
Uzman eğitim sorumlusu bulunmayan birimler
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca uzmanlık eğitimi verilmesi
mümkün olmayan birimlerde, o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar uzmanlık öğrencisi kadrosu
açılamaz. Bu durumdaki birimlerde uzmanlık öğrencileri varsa, bir yıl içerisinde o dalda uzman eğitim sorumlusu
istihdam edilir. Eğitim sorumlusu istihdam edilemediği takdirde uzmanlık öğrencileri Kurulca başka birimlere
nakledilir.
 
Veteriner, eczacı ve kimyagerler
GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve
kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji
alanlarında TUS'ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir.
 
Askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar
GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimiyle ilişikleri
kesilenler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise
askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine
kaldıkları yerden devam eder.
(2) Uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazandıkları halde askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise
askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine
başlatılır.
 
Uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmemiş olanlar
GEÇİCİ MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce uzmanlık eğitimi süresini tamamlayıp da
uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmemiş olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre
içerisinde eğitimlerini yapmış oldukları kurumlara başvurur ve takip eden altı ay içerisinde bu Yönetmelik
hükümlerine göre uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girerler. Bu süreler içerisinde başvurmayan veya sınava
girmeyenler önceki eğitimlerine ilişkin bir hak talep edemez.
 
Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi
GEÇİCİ MADDE 7 - (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl
içerisinde, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. Bu süre
içerisinde önceki mevzuatın ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
 
Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 8 - (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları ile rotasyonları ve süreleri bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurul tarafından belirlenir.
(2) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme
sınavlarında 30 uncu maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının
onaylanma şartı aranmaz.
 
Yeni ihdas edilen ana dallarda uzmanlık belgesi verilmesi
GEÇİCİ MADDE 9 - (1) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Askeri Sağlık Hizmetleri, Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi ana dallarında, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce o ana dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında
olmak üzere altı yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve
incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel
yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak
için Bakanlığa başvurabilir.
(2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay
içerisinde değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları
tescil edilir.
 
Bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi
GEÇİCİ MADDE 10 - (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik
Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi,
Çocuk Ürolojisi, Çocuk Yoğun Bakımı, El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik
Nörofizyoloji, Periferik Damar Cerrahisi, Perinatoloji ve Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman
olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en
az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar,
yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt
dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.
(2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay
içerisinde değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları
tescil edilir.
 
İsmi değişen uzmanlık dalları
GEÇİCİ MADDE 11 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları ya da İmmünoloji yan dallarında uzmanlık eğitimi
yapmakta olanlar, eğitimlerini İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.
b) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.
c) Çocuk Gastro., Hepatoloji ve Beslenme dalında uzmanlık eğitimini yapmakta olanlar, uzmanlık eğitimlerini
Çocuk Gastroenterolojisi adı altında devam ettirirler.
ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ettirirler.
d) Dermatoloji adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi Hastalıkları olarak değiştirilir. Halen bu alanda
uzmanlık öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık belgeleri Deri ve
Zührevi Hastalıkları adıyla tescil edilir.
e) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri
halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.
f) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları
araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.
g) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda
yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak
değiştirilir.
ğ) İç Hastalıkları ana dalına bağlı İmmünoloji ya da İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları adıyla
uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz
ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.
h) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına bağlı Genetik yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar,
eğitimlerini Çocuk Genetik Hastalıkları adı altında devam ettirirler.
ı) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı İmmünoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar,
eğitimlerini Temel İmmünoloji adı altında devam ettirirler.
i) Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji dalında eğitimini tamamlamış olan veya eğitimlerine devam etmekte
olanların uzmanlık belgeleri düzenlenerek tescil edilir.
j) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Mikoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini
Tıbbi Mikoloji adı altında devam ettirirler.
k) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Viroloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini
Tıbbi Viroloji adı altında devam ettirir.
Yürürlük
MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
EK-1
 
 
 
 
 
Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

 

Ana Dallar

 

 

Eğitim Süreleri

 

 

1- Acil Tıp

 

 

5 yıl

 

 

 

 

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl

 

 

2- Adli Tıp

 

 

4 yıl

 

 

Patoloji uzmanları için 2 yıl

 

 

3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

 

 

5 yıl

 

 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

 

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları için 2 yıl

 

 

4- Aile Hekimliği

 

 

3 yıl

 

 

 

 

5- Anatomi

 

 

3 yıl

 

 

 

 

6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

4 yıl

 

 

 

 

7- Askeri Sağlık Hizmetleri

 

 

3 yıl

 

 

 

 

8- Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

5 yıl

 

 

 

 

9- Çocuk Cerrahisi

 

 

5 yıl

 

 

 

 

10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

 

 

11- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için

 

 

2 yıl

 

 

12- Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

 

 

13- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

 

5 yıl

 

 


Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları için 3 yıl

 

 

14- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

4 yıl

 

 

 

 

15- Fizyoloji

 

 

3 yıl

 

 

 

 

16- Genel Cerrahi

 

 

5 yıl

 

 

 

 

17- Göğüs Cerrahisi

 

 

5 yıl

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

 

 

18- Göğüs Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

 

 

19- Göz Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

 

 

20- Halk Sağlığı

 

 

4 yıl

 

 

 

 

21- Hava ve Uzay Hekimliği

 

 

3 yıl

 

 

 

 

22- Histoloji ve Embriyoloji

 

 

3 yıl

 

 

 

 

23- İç Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

 

 

24- Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

4 yıl

 

 

 

 

25- Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

5 yıl

 

 

Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

 

 

26- Kardiyoloji

 

 

4 yıl

 

 

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

 

 

27- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

 

 

28- Nöroloji

 

 

4 yıl

 

 

 

 

29- Nükleer Tıp

 

 

4 yıl

 

 

 

 

30- Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

5 yıl

 

 

 

 

31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

5 yıl

 

 

Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

 

 

32- Radyasyon Onkolojisi

 

 

4 yıl

 

 

 

 

33- Radyoloji

 

 

4 yıl

 

 

 

 

34- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

4 yıl

 

 

 

 

35- Spor Hekimliği

 

 

4 yıl

 

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için 2 yıl
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları için 2 yıl

 

 

36- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

 

 

3 yıl

 

 

 

 

37- Tıbbi Biyokimya

 

 

4 yıl

 

 

 

 

38- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

 

 

3 yıl

 

 

 

 

39- Tıbbi Farmakoloji

 

 

4 yıl

 

 

 

 

40- Tıbbi Genetik

 

 

4 yıl

 

 

 

 

41- Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

4 yıl

 

 

 

 

42- Tıbbi Patoloji

 

 

4 yıl

 

 

 

 

43- Üroloji

 

 

5 yıl

 

 

 

 

 

EK?2

 

 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

 

 

Ana Dallar

 

 

Eğitim Süreleri

 

 

1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

4 yıl

 

 

2- Endodonti

 

 

3 yıl

 

 

3- Ortodonti

 

 

4 yıl

 

 

4- Pedodonti

 

 

3 yıl

 

 

5- Periodontoloji

 

 

3 yıl

 

 

6- Protetik Diş Tedavisi

 

 

3 yıl

 

 

 

EK?3

 

 

Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

 

 

Yan Dallar

 

 

Bağlı Ana Dallar

 

 

Eğitim Süreleri

 

 

1- Algoloji

 

 

 

 

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

Nöroloji

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

2 yıl

 

 

2 yıl

 

 

2 yıl

 

 

2- Askeri Psikiyatri *

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

2 yıl

 

 

3- Cerrahi Onkoloji

 

 

Genel Cerrahi

 

 

2 yıl

 

 

4- Çevre Sağlığı

 

 

Halk Sağlığı

 

 

2 yıl

 

 

5- Çocuk Acil

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

6- Çocuk Endokrinolojisi

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

8- Çocuk Gastroenterolojisi

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

9- Çocuk Genetik Hastalıkları

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

10- Çocuk Göğüs Hastalıkları

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

12- Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

2 yıl

 

 

14- Çocuk Kardiyolojisi

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

16- Çocuk Nefrolojisi

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

17- Çocuk Nörolojisi

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

18- Çocuk Radyolojisi

 

 

Radyoloji

 

 

2 yıl

 

 

19- Çocuk Romatolojisi

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

20- Çocuk Ürolojisi

 

 

Üroloji

 

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

21- Çocuk Yoğun Bakımı

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

 

22- El Cerrahisi

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

2 yıl

 

 

2 yıl

 

 

23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

24- Epidemiyoloji

 

 

Halk Sağlığı

 

 

2 yıl

 

 

25- Gastroenteroloji

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

26 - Gastroenteroloji Cerrahisi

 

 

Genel Cerrahi

 

 

2 yıl

 

 

27- Geriatri

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

28- Harp Cerrahisi **

 

 

Genel Cerrahi

 

 

2 yıl

 

 

29- Hematoloji

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

30- İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

 

 

İç Hastalıkları

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

31- İş ve Meslek Hastalıkları

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

Halk sağlığı

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

3 yıl

 

 

33- Klinik Nörofizyoloji

 

 

Nöroloji

 

 

2 yıl

 

 

34- Nefroloji

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

35- Neonatoloji

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

36- Periferik Damar Cerrahisi

 

 

Genel Cerrahi

 

 

2 yıl

 

 

37- Perinatoloji

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

3 yıl

 

 

38- Romatoloji

 

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

39- Sitopatoloji

 

 

Tıbbi Patoloji

 

 

2 yıl

 

 

40- Temel İmmünoloji

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

 

2 yıl

 

 

2 yıl

 

 

41- Tıbbi Mikoloji

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

2 yıl

 

 

42- Tıbbi Onkoloji

 

 

İç Hastalıkları

 

 

3 yıl

 

 

43- Tıbbi Parazitoloji

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

2 yıl

 

 

44- Tıbbi Viroloji

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

2 yıl

 

 

45- Yoğun Bakım

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

 

Genel Cerrahi

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

İç Hastalıkları

 

 

Nöroloji

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

3 yıl

 

 

 

* Askeri Psikiyatri alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.
** Harp Cerrahisi alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.

EK?4

 

 

UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI

 

 

 

 

 

                ................. Hastanesi .................. kliniği/laboratuvarı uzmanlık öğrencilerinden ........................................ uzmanlık eğitimi süresinin tamamlanması ve tez jürisinin değerlendirilmesinde başarılı olduğu tespit edilerek jürimizce ..... /..... /....... tarihinde yapılan uzmanlık sınavında;

 

 

                a) Jürice seçilen ................... veya .................... konu üzerinde yapılan mesleki bilgi sınavını başarmıştır/başaramamıştır.

 

 

(Jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması:??.)

 

 

                b) Jürice seçilen ..............................  konulu ameliyat/laboratuvar uygulama ve beceri sınavını başarmıştır/başaramamıştır.

 

 

(Jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması:??.)

 

 

     

 

 

SONUÇ:

 

 

                Sınav safhalarından hepsini başarmıştır/başaramamıştır.

 

 

                Bir klinik ve/veya laboratuvarı kendi başına idare edebilecek yetenekte       olduğu/olmadığı............................................................................................uzmanı olmaya hak kazandığını/kazanamadığını bildirir bu tutanak düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Görevi

 

 

Üye

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Görevi

 

 

Üye

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Görevi

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Görevi

 

 

Üye

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Görevi