YÜKSEKÖĞRETiM KURUMLARININ BAKANLIKLAR İLE
ONLARA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARDAN
YARARLANMA YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Tarihi: 13.12.1983     Resmi Gazete Sayısı: 18250)

             Amaç:
             Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının ve özellikle meslek yüksek okullarının, eğitim - öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, Bakanlıklar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan, ders araç gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek; öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerden staj ve uygulama imkanları sağlamak ile ilgili esasları düzenlemektir.
             Kapsam:
             Madde 2 ? Bu yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarını, Bakanlıklar ve onlara bağlı kurumlar ile bu kurumlardan yükseköğretim kurumlarının yararlanma esaslarını kapsar.
             Yararlanma Alanı ve Şekli:
             Madde 3 ? Yükseköğretim kurumları, özellikle meslek yüksek okullarının eğitim - öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için, ders araç - gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek ve öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkanları sağlamak üzere, ilgili Bakanlıklar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan aşağıda belirtilen esaslar içinde yararlanırlar:
             a) Yükseköğretim kurumları, eğitim - öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde yararlanılabilecek öğretim elemanı ve yukarda belirtilen imkanların sağlanması için ilgili Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlardan talepte bulunurlar.
             b) Talep üzerine Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar, bu yönetmelik çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına tahsis edebilecekleri personel ve maddi imkanlar ile bunlardan yararlanma esaslarını ve süresini tespit ederek her öğretim yılı başında yükseköğretim kurumuna bildirirler.
             c) Öğretim yılı başında (a) ve (b) bendlerinde belirtilen esaslar ve imkanlar dikkate alınarak Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların yetkilileri ile ilgili yükseköğretim kurumu yetkilileri arasında, yapılacak işbirliğinin kapsamı ve karşılıklı yükümlülüklerin neler olacağı bir protokolle belirlenir. Bu Protokolde staj ve uygulama programı, personel görevlendirme, tesis ve araç tahsisi, bunlardan ortak ve müstakil yararlanma süreleri, güvenlik ve çalışmaların kontrol ve değerlendirmesi konuları öncelikle düzenlenir.
             Yararlanmanın Sınırı:
             Madde 4 ? Yükseköğretim kurumlarının, ilgili kuruluşların çeşitli imkanlarından yararlanması amacıyla yapılacak işbirliğinde, işbirliği yapılacak kurumun hizmetlerinin aksamaması esastır.
             Disiplin Kuralları:
             Madde 5 ? Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının disiplin hükümleri yanında, ilgili Bakanlık ile onlara bağlı kurum ve kuruluşun disiplin, çalışma ve iş emniyeti ile ilgili kurallarına da tabidirler.
             Dayanak:
             Madde 6 ? Bu Yönetmelik, 2809 sayılı, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne dair Kanun"un 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
             Yürürlük:
             Madde 7 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme:
             Madde 8 ? Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.