TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26125)

Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin genel esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulları öğrenci ve öğretim elemanı değişim esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar
MADDE 4 -
(1) Bu Yönetmelikte yer alan kavram ve terimlerle ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan kavram ve terimler esas alınır.
 Değişim esasları
 MADDE 5 -
(1) Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı  değişimi aşağıda yer alan esaslara göre yapılır.
 a) Öğrenci değişimi yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir, en çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim görme hakkı tanınır.
  b) Öğrencinin asıl üniversitesinden aldığı öğrencilik hakları, burs ve benzeri hakları devam eder.
  c) Alınan ve başarılan dersler öğrencinin asıl kayıtlı olduğu üniversite tarafından kabul edilir.
  d) Alınan ve başarılan derslere ait notlar ECTS esaslarına göre beş kademeli (A, B, C, D, E) olarak verilir.
  e) Ders durumuna ilişkin belgeler işbirliği yapan üniversiteler arasında ortak bir formatta düzenlenir.
   f) İşbirliğini kabul eden üniversiteler bir önceki öğretim yılının Nisan ayının sonuna kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını hazırlar.
  g) Değişim programı gereğince bir başka yükseköğretim kurumuna gönderilen öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumunun öğrencilerine tanınan yurt ve benzeri haklardan yararlanır.
  ğ) Öğretim elemanlarının gidecekleri yükseköğretim kurumunda mobilyalı bir lojmanda barınmaları esastır. Bu imkanın bulunmaması halinde ilgili kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunularak lojman teminine çalışılır. Değişim programı öğretim elemanlarına tahsis edilen lojmanlar bir başka amaçla kullanılmaz.

  Öğrenci seçimi
  MADDE 6 -
(1) Değişim programı gereğince bir başka yükseköğretim kurumuna gönderilecek öğrenciler, başarı durumu, yabancı dil durumu ve bir komisyon tarafından yapılacak mülakat sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate alınarak belirlenir.
 Onay
  MADDE 7 -
(1) Değişim programını uygulayacak yükseköğretim kurumları bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde düzenleyecekleri öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ilişkin işbirliği protokolünü Yükseköğretim Kurulunun onayına sunarlar.
Denetim
MADDE 8 - (1) Yükseköğretim kurumları, öğrenci ve öğretim elemanı değişim protokollerinin uygulanması ve sonuçları hakkında yıl sonunda Yükseköğretim Kuruluna rapor sunarlar.
 (2) Yükseköğretim kurumları arasında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim protokollerinin uygulama esaslarının denetimi Yükseköğretim Kurulunca yapılır.
 Yürürlük
  MADDE 9 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
                Yürütme
                MADDE 10 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.