Resmi Gazete Tarihi: 24.05.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18382

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1.
Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında sürekli veya süreli görev yapan öğretim elemanları ile 657 sayılı Kanun'a göre çalışan memurların, diğer personelin ve öğrencilerin sicilleriyle ilgili esasları düzenlemektir.


Sicil Vermede Sorumluluk
MADDE 2.
Sicil amirlerinin, sicil raporu düzenlerken tam tarafsızlık içinde hareket etmesi esastır. Garazla veya özel bir amaçla gerçeğe aykırı düşünce sicil raporuna yazılmaz.


İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Sicili
Özlük Dosyaları ve Sicil Raporları
MADDE 3.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında ve Üniversite Rektörlüklerinde görevli her öğretim elemanı için bir özlük dosyası açılır. Sicil raporları da bu dosyada muhafaza edilir.


Sicil Verme Yetkisi
MADDE 4.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Başkanı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Rektörler, Dekanlar, Yüksekokul, Enstitü ve Konservatuvar Müdürleri sicil vermeye yetkilidirler.


Sicil Süreleri
MADDE 5.
Sicil süresi 1 yıldır. Sicil verilebilmesi için, öğretim elemanlarının, ilgili sicil amiriyle en az altı ay çalışmış olması gerekir. Beraber çalışma sürelerinin noksanlığı halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.


Sicil Verme Zamanı
MADDE 6.
Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur.


Sicil Raporlarının Düzenlenmesi
MADDE 7.
Sicil raporları bir nüsha olarak düzenlenir. Sicil rapolarındaki bilgiler gizli tutulur.


Sicil Raporlarının Doldurulması
MADDE 8.
Sicil raporları açık ve seçik olarak doldurulur.
Kanaatlerin olumsuz olması halinde kanaati doğrulayan raporların eklenmesi şarttır. Birinci ve ikinci derece sicil amirlerinin kanaatleri arasında uyuşmazlık olduğu taktirde, üçüncü derece sicil amirinin görüşüne itibar olunur.
Sicil amiri iki olduğu taktirde ikinci sicil amirinin görüşüne uyulur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Memurların Sicilleri
Memurların ve Diğer Personelin Sicil Raporlarının Doldurulması


MADDE 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi personel ile diğer personelin sicil işlemleri, 657 sayılı Kanun ile 8 Eylül 1986 Tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürütülür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Sicilleri
Öğrencilerle İlgili Sicil Fişlerinin Doldurulması
MADDE10.
Öğrencilerin öğrenimlerinin devamı sırasında aldıkları ödül ve cezalar sicil fişlerine işlenerek dosyasında saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmeliğin Kanuni Dayanağı
MADDE 11.
Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 63. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 12.
3 Mart 1984 tarih ve 18330 sayılı Resmi Gazete'de neşredilen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlülük
MADDE 13.
Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14.
Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yürütür.