2809 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 10. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLECEK SANAT DALLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


(Resmi Gazete Tarihi: 02.02.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18654)

 

Amaç
MADDE 1.
2809 Sayılı Kanun ile üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarında, sanat dallarında öğretim görevi yapmakta bulunanların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi olmaksızın öğretim üyeliğine yükseltilmeleri ve atanmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.


Kapsam
MADDE 2.
Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının sanat dallarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. madde hükümlerine tabi olarak çalışmış olmaları ve yükseköğrenim diplomasına sahip bulunmaları şarttır.


Başvurma
MADDE 3.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeliğine yükseltilmek isteyenler 1983 yılı sonuna kadar öğretim görevinde bulundukları üniversitelerin rektörlüklerine başvurmak zorundadırlar.
Başvurma Dilekçelerine:
a) Hayat hikayeleri,
b) Öğretim tecrübesine ilişkin bilgiler,
c) Yapmış oldukları sanat eserleri, müzik ve sahne sanatlarında ise, yapmış oldukları uygulamalar ve yaratıcılığı kanıtlayan belgeler eklenir.


Uygulanacak işlem
MADDE 4.
Üniversite rektörlükleri, başvuruları Üniversitelerarası Kurula intikal ettirir. Üniversitelerarası Kurul, ilk toplantısında en az üç öğretim üyesinden oluşan gerekli komisyonları seçer. Üniversitelerarası Kurul, gerektiğinde danışmanlık yapmak üzere üniversite elemanları arasındaki veya dışındaki sanatçılardan oluşan komiteler kurabilir. Bu komite üyelerinin öğretim üyesi unvanına sahip olmaları şart değildir.
Üniversitelerarası Kurul, komisyonların ve kurulmuş ise komitelerin görüşlerini birlikte değerlendirir ve adayların öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmaları konusunda Yükseköğretim Kuruluna öneride bulunur. Önerilerin hazırlanmasında, adayların; yardımcı doçentlik için en az 4 yıl, doçentlik için en az 8 yıl ve profesörlük için en az 15 yıl kendi alanlarında çalışmış olmaları şartı göz önünde tutulur. Her aday ile ilgili öneri, Üniversitelerarası Kurulda açık olarak oylanır ve sonuç komisyon ve komitelerin raporları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulur.
Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul önerisini, komisyon ve varsa komitelerin görüşlerini birlikte inceler. Adaylardan uygun görülenler hakkında öğretim üyeliğine yükseltilme ile ilgili kararını verir ve duruma göre bu adayları unvanlarına uygun kadrolara atar veya sözleşmeli olarak atamalarını yapar. Bunlar ders saati başına ücretle de atanabilirler.
Yükseltilme ve atamanın kesinleşmesi için, adayların en az üç yıl süre ile üniversiteye bağlı kurumlarda Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek öğretim yükünden az olmamak üzere öğretim görevi yapmayı taahhüt etmeleri gerekir. Bu taahhüdü, sağlık nedeni dışında herhangi bir sebeple yerine getirmemiş olanların unvanları kendiliğinden düşer.


Yürürlük ve Yürütme
MADDE 5.
23 Eylül 1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2809 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesi 2. fıkrası gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Hakkında Yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 6. 2809 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesi gereğince düzenlenen bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 7. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.