Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararının;
Tarihi ve No'su : 31/3/1994-94/5593
Dayandığı Kanun : 19/11/1992-3843
Yayımlandığı Resmi Gazete : 8/6/1994-21954

 

MADDE l- İkinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için, dolduramamış olan öğretim elamanlarına bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yıl sonu sınavları için verilecek ücretler birer katı fazlasıyla ödenir.

 

MADDE 2- Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere mali yılı Bütçe Kanunu'nun (K) cetveli ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı olarak ödenir.

 

MADDE 3- Bu Karar Yükseköğretim Kurumlarında ikinci öğretime başlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.