Güney KORE Uluslararası Diplomatik Burs Programı (26.08.2016)

Güney Kore'de bulunan Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) 2015 sonbahar döneminden bu yana uygulanan Uluslararası Diplomatik Burs Programı (International Diplomatic Scholarship Program-IDS) için 2017 bahar eğitim-öğretim döneminde ülkemizden lisans düzeyinde üç öğrenci kabul edecektir.  IDS burs programına ilişkin bilgilendirme broşürleri ve başvuru formunun örneği keza Ek-1 ve Ek-2 'de sunulmuş olup, başvuru koşulları ve IDS programı hakkında detaylı bilgiye "http://international.hufs.ac.kr" adresinden ulaşılması mümkündür.

 

Bilgilendirme broşürünün incelenmesinden de görüleceği üzere, IDS burs programına başvuru için gerekli belgelerin doğrudan HUFS'a gönderilmesinin ardından, adayların Büyükelçiliğimizden veya Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir tavsiye mektubu temin etmelerinin gerektiği ifade edilmekte ve program için başvuruların Ağustos-Aralık 2016 arasında kabul edileceği kaydedilmektedir.

 

İlgilenenlere duyurulur.


Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yerleştirme İşlemleri (25.08.2016)

The International Students of the Closed Universities are placed at the Coordinating Universities and the programs of which the International Students were registered are also offered by the Coordinating Universities, the students will continue to study in these programs.

 

If the program is not offered by the Coordinating University, International Students will make their selections and the Coordinating University will report the selections to the Council of Higher Education. The Council of Higher Education will make the placement for these students at another higher education institution based on their selection.The list of the Closed Universities and the Coordinating Universities is enclosed. The International Students need to contact their Coordinating Universities for all procedures outlined above.

 

Click here to see The list of the Closed Universities and the Coordinating Universities

 


Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Tercih İşlem Süresi Uzatıldı (25.08.2016)

Konuya ilişkin basın açıklamasını okumak için tıklayınız.


Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru (25.08.2016)

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru

 

Son yıllarda yükseköğrenim görmek amacıyla, yakın coğrafyadan başlayarak yurt dışındaki bazı yükseköğretim kurumlarına Türkiye'den yoğun öğrenci akışı yaşanmaktadır. Özellikle kamu sağlığını ve güvenliğini yakından ilgilendiren sağlık bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık vd.) hukuk ve mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda görülmektedir. Kurulumuz, sadece Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin değil, aynı zamanda yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin de nitelikli eğitim görme hakkını gözetmek ve korumakla yükümlüdür. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gerekmektedir.

 

 

Türkiye'de Bulunan Yükseköğretim Kurumları

 

Bilindiği üzere Türkiye'de yükseköğretim kurumları, Anayasamızın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca vakıflar ve devlet tarafından kanunla kurulmaktadır. Bu yöntemin dışında, ülkemizde yükseköğretim hizmet ve faaliyetlerinde bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetleri yasa dışı olup sözde eğitim sonucunda verdiği belgelerin de ülkemizde geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu türden eğitim sonucunda alınacak diplomalara denklik verilmesi kesinlikle mümkün değildir.

 

Halkımızı yanıltarak, haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; bu tür yasa dışı kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması için valiliklere, haklarında koğuşturma yapılarak, ceza davası açılması için de Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunmaktadır.

 

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görme

 

Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir. YÖK'ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, Kurulumuzca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmektedir. Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir. Bu nedenle, yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerekmektedir.

 

 

Yurt Dışında Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim

 

Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan yurt dışında açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilmektedir.

 

 

Yurt Dışında Türkçe Eğitim

 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.

 

 

Yurt Dışı Diplomaların Ülkemizde Tanınması ve Denklik İşlemleri

 

Kurulumuz, yurt dışında alınan eğitimin niteliğini değerlendirmeye alarak aynı alanda diploma alan öğrenciler arasındaki adaletsizliği gidermeye çalışmak, yükseköğretimde kalite odaklı yeniliklere uyum sağlamak ve ileride meslek icrasını gerektiren alanlarda nitelikli istihdam ve kamunun yararını gözetmek amacıyla, alınan eğitimin niteliği ve eşdeğer programlara göre temel kazanımlar açısından inceleme yaparak denklik süreçlerini yürütmektedir.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine (Lisans Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, YDS vb.) tâbi tutulmaktadır.

 

 

 

 


Yurt Dışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (25.08.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin kalite ve çıktı odaklı bir incelemeyi esas almasının bir gereği olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.07.2016 tarihli toplantısında yurtdışında yükseköğrenime başlama koşullarını düzenleyen kararların (12.05.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.02.48 no.lu kararı, 27.05.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2015.22.2937 no.lu kararı, 24.12.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.15.526 no.lu kararlarının) geri alınmasına karar verilmiştir. 


Azerbaycan 8. Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı (25.08.2016)

3 – 4 Ekim 2016 tarihlerinde Azerbaycan'ın Gence şehrinde "Tarım Biliminin Geliştirilmesi, Gıda Güvenliği ve Çevre Korunmasında Uluslararası" konulu 8. Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı düzenlenecek olup son kayıt tarihi 26 Ağustos 2016 olan söz konusu konferansa ilişkin bilgilerin yer aldığı not ektedir.


İKB Ödülü (25.08.2016)

Ülkemizin üyesi olduğu İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından İKB üyesi ülkelerdeki kadınların sosyo-ekonomik kalkınmaya katkısını teşvik etmek amacıyla bir ödül ihdas edilmiştir. Ödül için her sene bir konu belirlenmekte olup, 2017 yılı için "Kadınların Kanserin Kontrolüne ve Önlenmesine Katkısı" kapsamında yapılacak olan çalışmalara ödül verileceği ilan edilmiştir. Ödül hakkında detaylı bilgi Bankanın resmi internet sitesinde (http://www.isdb.org) yer almaktadır. Söz konusu ödül için İKB'ye son başvuru tarihi 30 Kasım 2016'dır.


Askeri Okulların 12. Sınıfında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı Duyurusu (24.08.2016)

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31.7.2016 tarih ve 29887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2015-2016 eğitim öğretim yılında kapatılan askeri okulların 12 inci sınıfında öğrenim gören öğrenciler için üniversiteye geçiş sınavı yapılmasına ilişkin yazısı üzerine 18.8.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ile 24.8.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yükseköğretim Kuruluna verilen yetkiye dayanarak,

 

 

1) 2015-2016 eğitim öğretim yılında askeri okullardan mezun olan öğrenciler için ÖSYM tarafından üniversiteye geçiş sınavı yapılmasına,

 

2) Söz konusu öğrencilerin Üniversiteye Geçiş Sınavı başvurularının 25-29 Ağustos 2016 tarihlerinde ÖSYM tarafından alınmasına,

 

 

3) Sınava TSK tarafından TC kimlik numaraları ÖSYM'ye bildirilen askeri lise mezunu adaylardan 2016-ÖSYS ye girmeyen adayların başvurabilmesine,

 

 

4) Sınavın 4 Eylül 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul'da tek oturumda yapılmasına,

 

 

karar verilmiştir.

 

 

Söz konusu sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM tarafından yayımlanacak Başvuru Kılavuzunda yer alacaktır.

 

 

 

Kamuoyuna duyurulur.


İKB İslam Ekonomisi Ödülü (22.08.2016)

İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından, 2017 yılı "İslam Ekonomisi Ödülü" verilecektir. Ödül hakkında detaylı bilgi ekli dokümanlarda ve Bankanın resmi internet sitesinde (http://www.isdb.org) yer almakta olup söz konusu ödül için İKB'ye son başvuru tarihi 1 Kasım 2016'dır.

 

 

Ek: Yazı Örneği (19 sayfa)

 


“Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Kayıt İşlemleri” Hakkında Duyuru (18.08.2016)

667 Karar Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundan mezun olan ve sağlık alanında lisans tamamlamak isteyen önlisans öğrencilerinin kayıt için gerekli olan belgelerine (diploma ve transkript) kayıt tarihleri içerisinde ulaşamaması durumunda, bu öğrenciler kayıtlarını e-devlet üzerinden alınacak "Mezun Belgeleri" ile yapılabilecektir.

 

"Mezun Belgeleri" ile kayıt yaptıran öğrencilerin bilgi ve belgelerini daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek, kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi gerekmektedir. Bilgileri doğru olmadığı anlaşılan öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir.


Showing 1 - 10 of 920 results.
Items per Page 10
of 92