Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri

 

Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI
Yükseköğretim Kurumları tarafından yeni bir yüksek lisans programı açılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak verilmesi (cevapların soru numaralarına bire bir karşılığı gelecek biçimde), başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir. (Dosyada bulunan bilgiler ayrıca CD içerisinde de verilmelidir).

1- Açılması önerilen programın adını belirtiniz.
2- Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız.
3- Halen üniversitenizde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarının adlarını belirtiniz. Açılması önerilen program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile işbirliği içinde olacak mıdır? Cevap evet ise işbirliğinin hangi programlarla ve ne şekilde gerçekleşeceğini açıklayınız.
4- Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak yurtdışı örneklerini belirtiniz (en az üç örnek).
5- Önerilen Yüksek Lisans programının kapsamını ve hangi bilim dallarını içerdiğini açıklayınız.
6- Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler için Ek-1'deki Tablo 1'i doldurunuz.
7- Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.
8- Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.
9- Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin (kadrolu, sözleşmeli, başka üniversiteden 2547/40. madde kapsamında görevlendirilenler dâhil) adlarını, unvanlarını, kadro yerlerini ve çalışma esaslarını belirtiniz. Bu öğretim üyelerinden, halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora programlarında görev almakta olanları açıklayınız (Ek-2, Tablo 2 a). Yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyeleri bilgilerine ilişkin özet tabloyu doldurunuz. (Tablo 2 b)
10- Temel olarak bir anabilim dalında yüksek lisans programının açılabilmesi için o anabilim dalında gereken akademik özellikleri yanında en az ikisi Doçent olmak üzere üç öğretim üyesinin bulunması şarttır. Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini Ek-3'de verilen örneğe göre hazırlayınız (Önerilen programda görev alacak öğretim üyelerinin uluslararası bilimsel indekslerce taranan dergilerdeki yayınları ve aldıkları uluslararası atıf sayıları mutlaka belirtilmelidir. Bu konuda WEB of Science'dan alınacak çıktılar da dosyaya eklenebilir).
11- Varsa, yardımcı personelin (uzman, teknisyen) yeterliliği hakkında bilgi veriniz.
12- Önerilen program için mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve her laboratuvarda bulunan önemli cihazların listesini veriniz.
13- Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz.
14- Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılarını ve bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz.
15- Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan sürekli yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz.
16- Önerilen program interdisipliner nitelikte ise, bu programın:
a. Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farkları,
b. Mevcut yüksek lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,
c. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar, v.b) gerektirip,
gerektirmediği,
d. Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,
e. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bunlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanıp, uygulanmayacağı; uygulanacaksa, bu programın ne şekilde düzenleneceği,
somut olarak açıklanmalıdır.

Ek- 1: Tablo 1

Ek- 2: Tablo 2a

Ek- 3:

Ek- 4: Tablo 2b

Ek- 5: Tablo 6