Lisans Programı Açma Ölçütleri

 

 

 

MEVCUT BÖLÜMLERE LİSANS PROGRAMI AÇARAK ÖĞRENCİ ALINMASI İÇİN ÖLÇÜTLER VE BAŞVURU FORMATI

 

 

Yükseköğretim kurumlarında bir bölüme lisans programı açılarak öğrenci alınabilmesi için söz konusu bölümün Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS Veri Tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir. Çünkü, lisans programı açılarak öğrenci alımı teklifinin yapılabilmesi için o bölümde kadrolu kurul tarafından belirlenen asgari öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bölümün kadrosundaki öğretim üyesi bilgisinin YÖKSİS Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.

 

Bir lisans programının başlatılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgiler ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak (cevapların soru numaralarına bire bir karşılığı gelecek biçimde) verilmesi gerekmektedir (Dosyada bulunan bilgiler ayrıca CD içerisinde de verilmelidir). Başvuru sırasında üniversitenin üst yazısı ve senato kararı ile Ek2a ve Ek2b ayrıca basılı olarak; teklif dosyanızdaki bilgilerin tamamının ise CD içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. (CD içerisinde bulunacak bilgilerden Ek2a, Ek2b'nin Excel formatında, diğer bilgilerin ise Word formatında olmasına özen gösterilmelidir.)

 

Ayrıca, başvuru dosyası ile birlikte Üniversite Senatosunun öğrenci alımına ilişkin karar örneği Rektörlük üst yazısının ekinde yer almalıdır. Özellikle Üniversite Senato kararında öğrenci alımında kaç kontenjan istendiği, programın öğretim dili, programın yürütüleceği il/ilçe adı, hazırlık sınıfı istenip istenmediği ile vakıf yükseköğretim kurumları için talep edilen toplam kontenjanın en az %10'u tam burslu olmak üzere, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından talep edilmesi halinde %75, %50, %25 burslu kontenjan talebine ilişkin detaylı bilginin de yer alması gerekmektedir.

 


A. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

 

1. Programın adını belirtiniz.

 

2. Programın yürütüleceği il/ilçe adını belirtiniz.

 

3. Programın hangi fakülte ve/veya bölüm içerisinde yürütüleceğini belirtiniz.

 

4. Programın kontenjanını ve öğretim dili ile hazırlık sınıfı bilgisini belirtiniz.

 

5. Programın somut amaçlarını ve avantajlarını belirtiniz.

 

6. Program başladığı takdirde, yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız.

 

7. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini açıklayınız.

 

8. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız.

 

9. Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılarak öğrenci alımı teklif edilmesi halinde önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız.

 

10. Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönlerini açıklayınız.

 

11. Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları nedir?

 

12. Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir?

 

13. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi var mı? açıklayınız.

 

14. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz.

Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

 

15. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip gidilmediği konularını açıklayınız.

 

16. Yükseköğretim kurumları senatoları tarafından her diploma programı için Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen program ve alan yeterliliklerini karşılayacak öğrenme kazanımlarının belirlenir. Ders müfredatları bu öğrenim kazanımlarından bir ya da bir kaçını sağlayacak biçimde oluşturulur ve öğrenci çalışma yüküne göre kredilendirilir. Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiği kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Bu çerçevede, öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem bazında gösteriniz.

Düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların katkısıyla, ders bazında öğrenme kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme kazanımlarına ne düzeyde sağladığı ders bazındaki kredilerin ise öğrenci çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan bu işlemin nasıl yürütüleceğini açıklayınız.

 

17. Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-1'deki örneğe göre belirtiniz.

 

18. Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz.

 

 

B. AKADEMİK ALTYAPI

 

1. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-2'de (Ek2a ve Ek2b) verilen tabloları doldurunuz.

 

2. Ek-2 deki tablolarda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, Ek-3'te verilen örneğe göre hazırlayınız.

 

3. Programın yürütülebilmesi için araştırma görevlisine ve yardımcı personele (uzman, teknisyen, v.b.) gerek varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi veriniz.

 


C. FİZİKİ ALTYAPI

 

1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m2) ve sınıf adedi, sınıfların m2 olarak alanlarını belirtiniz.

 

2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesini belirtiniz.

 

3. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b. gerekli ise, bunların neler olduğunu açıklayınız.

 

4. Uygulama gerektiren programlar (Sağlık programları gibi) için uygulamanın nerede ve nasıl yapılacağı ile uygulamanın üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda yapılacak olması durumunda bu kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller ile işleyişe ilişkin bilgi veriniz.

 

5. Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.'nin alanları (m 2) kapasiteleri, (aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

 

6. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunların ne zaman tamamlanabileceğini belirtiniz.

 

7. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. Önerilen programda kullanılacak olan bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve ek olarak alınması düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü belirtiniz.

 

8. Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri 5.000 ABD dolarından daha fazla olan ekipmanların adları için Ek-4'te verilen tabloyu doldurunuz.

 

9. Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yılda ne kadarlık mali kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtiniz.

 

10. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısını belirtiniz. Mevcut kitaplardan basım tarihi 1990 yılından sonra olanların adlarını bir liste halinde veriniz.

 

11. Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanakları belirtiniz (kantin, kafeterya, vb).

 

 

 

Ekler