Meslek Yüksekokulunda Yer Alan Programa Öğrenci Alınması

 

 

 

 

MEVCUT PROGRAMLARA ÖNLİSANSTA ÖĞRENCİ ALINMASI İÇİN ÖLÇÜTLER VE BAŞVURU FORMATI

 

Yükseköğretim kurumlarında bir bölüme önlisans programı açılarak öğrenci alınabilmesi için söz konusu programın Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS Veri Tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir. Çünkü, önlisans programı açılarak öğrenci alımı teklifinin yapılabilmesi için o programda kadrolu kurul tarafından belirlenen asgari öğretim elemanının kadroya atanmış olması ve programın kadrosundaki öğretim elemanı bilgisinin YÖKSİS Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.

 

Bir önlisans programının başlatılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgiler, belgeler ve tablolar aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgi, belge ve tabloların eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak (cevapların soru numaralarına bire bir karşılığı gelecek biçimde) verilmesi gerekmektedir Başvuru sırasında üniversitenin üst yazısı ve senato kararı ile Ek1b ve Ek1c ayrıca basılı olarak; teklif dosyanızdaki bilgilerin tamamının ise CD içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. (CD içerisinde bulunacak bilgilerden Ek1b ve Ek1c'nin Excel formatında, diğer bilgilerin ise Word formatında olmasına özen gösterilmelidir.)

 

Ayrıca, başvuru dosyası ile birlikte Üniversite Senatosunun öğrenci alımına ilişkin karar örneği Rektörlük üst yazısının ekinde yer almalıdır. Özellikle Üniversite Senato kararında öğrenci alımında kaç kontenjan istendiği, programın öğretim dili, öğretimin yürütüleceği il/ilçe adı, hazırlık sınıfı istenip istenmediği ile vakıf yükseköğretim kurumları için talep edilen toplam kontenjanın en az %10'u tam burslu olmak üzere, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından talep edilmesi halinde %75, %50, %25 burslu kontenjan talebine ilişkin detaylı bilginin de yer alması gerekmektedir.

 


A. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

 

1. Programın adını belirtiniz.

 

2. Programın yürütüleceği il/ilçe adını belirtiniz.

 

3. Programın hangi meslek yüksekokulu içerisinde yürütüleceğini belirtiniz.

 

4. Programın kontenjanını ve öğretim dili ile varsa hazırlık sınıfı bilgisini belirtiniz.

 

5. Programdan mezun olacak öğrencilerin istihdamları hakkında bilgi veriniz.

 

6. Programa ilişkin Bölge/İl İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Raporunu hazırlayarak dosyaya ekleyiniz.

 

7. Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir?

 

8. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi var mı? açıklayınız.

 

9. Önlisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar. Bu çerçevede programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz.

 

10. Yükseköğretim kurumları senatoları tarafından her diploma programı için Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen program ve alan yeterliliklerini karşılayacak öğrenme kazanımlarının belirlenir. Ders müfredatları bu öğrenim kazanımlarından bir ya da bir kaçını sağlayacak biçimde oluşturulur ve öğrenci çalışma yüküne göre kredilendirilir. Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiği kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Bu çerçevede, öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem bazında gösteriniz.

 

Düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların katkısıyla, ders bazında öğrenme kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme kazanımlarına ne düzeyde sağladığı ders bazındaki kredilerin ise öğrenci çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan bu işlemin nasıl yürütüleceğini açıklayınız.

 

11. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip gidilmediği konularını açıklayınız.

 

12. Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları belirtiniz.

 

13. Meslek yüksekokulunda mevcut öğrenci alan programları belirtiniz.

 

14. İkinci öğretim programı açılarak öğrenci alınabilmesi için ilgili programın birinci öğretim doluluk oranı ve öğretim elemanlarının ortalama ders yükünü belirtiniz.

 

15. Öğretim dili tamamen veya %30 yabancı dil olan programlarda öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik de ki şartları sağlaması gerekmekte olup, öğretim elemanlarını bu şartı sağladığına ilişkin Yönetmelik de ki şartları sağlaması gerekmekte olup, öğretim elemanlarının bu şartı sağladığına ilişkin bilgi ve belgeleri belirtiniz.

 

16. Hazırlık sınıfı açılmasına ilişkin tekliflerde bu eğitimin kimler tarafından verileceği ile yabancı dil okutmanlarına ilişkin sayısal bilgi belirtiniz.

 

 

B. AKADEMİK ALTYAPI

 

1. Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokullarına öğrenci alımı tekliflerinin değerlendirilebilmesi için programda alanında kadrolu en az 3 öğretim görevlisi, bu öğretim görevlilerinden en az bir tanesinin yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir.

 

2. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-1'(Ek-1b ve Ek1c) de verilen tabloyu doldurunuz.

 

3. Ayrıca öğretim elemanlarının özgeçmişleri de dosyaya eklenmelidir.

 

 

C. FİZİKİ ALTYAPI

 

1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m2) ve sınıf adedi, sınıfların m2 olarak alanlarını belirtiniz.

 

2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesini belirtiniz.

 

3. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b. gerekli ise, bunların neler olduğunu açıklayınız.

 

4. Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.'nin alanları (m 2) kapasiteleri, (aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

 

5. Uygulama gerektiren programlar (Sağlık programları gibi) için uygulamanın nerede ve nasıl yapılacağı ile uygulamanın üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda yapılacak olması durumunda bu kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller ile işleyişe ilişkin bilgi veriniz.

 

6. Mevcut imkânlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunların ne zaman tamamlanabileceğini belirtiniz.

 

7. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. Önerilen programda kullanılacak olan bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve ek olarak alınması düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü belirtiniz.

 

8. Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanakları belirtiniz (kantin, kafeterya, vb).

 

 

Ekler