Yabancı Uyruklular İçin

Yüksek Lisans Başvurularında İstenilen Belgeler

 

 

 • Uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi veya pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfa fotokopisi
 • Rıza Beyanı (Bu beyan eksiksiz doldurularak imzalanması gerekmektedir)
 • Tanıma/Denklik Başvuru Formu (Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)
 • Lisans eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise;

• Lisans diploması aslı veya

• Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

 • Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

• Kurulumuz tarafından düzenlenen "Lisans Denklik Belgesi"nin aslı veya fotokopisi

 • Tanıma ve/veya Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesi ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement)* aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge
 • Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının fotokopisi
 • Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ibraz etmeleri ve yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmaları gerekir:

a) Türkiye'de çalışacak yabancı uyrukluların, istihdam edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını belgelemeleri

 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemeleri

 

c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla istihdam edilenlerin veya edileceklerin onaylı sözleşme örneğini belgelemeleri

 

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacakların bu durumu belgelemeleri

 • Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği
 • Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • KKTC'de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin eğitime başladığı yıl itibariyle geçerli ALES belgesi
 • Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin fotokopisi.
 • Rıza Beyanı

 

* Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge