Uyarılar

 

 • 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.
 • Irak'taki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma tanıma/denklik başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru sırasında Diploma ve Transkriptlerinin renkli fotokopilerini ibraz edecektir.
 • Pakistan'dan mezun olan ilgililerin diploma teyit işlemlerinin yapılabilmesi için, mezun oldukları üniversiteye teyit ücretini yatırdıklarına dair dekont örneğini İslamabad Büyükelçiliği'ne ve Kurulumuza postayla iletmesi gerekmektedir.
 • Rusya Novgorod Bölgesi Okulları'ndan mezun ilgililerin diploma teyit yazışmalarının yapılabilmesi için, kişisel verilerinin kullanılabileceğine yönelik dilekçe ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İran'dan mezun olan ilgililerin "Rıza Beyanı" ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Çin Halk Cumhuriyeti'nden mezun olan ilgililerin, Çin Halk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademik derecelerin doğrulanmasından sorumlu merkeze ( www.cdgdc.edu.cn) online başvuru yaparak, İngilizce olarak hazırlanacak belgelerin Kurulumuza gönderilmesini sağlaması gerekmektedir. Akademik belgelerin doğrulanması işlemi harca bağlı olduğundan, belge başına ödenmesi gereken harç miktarı online olarak sistem tarafından belirlenmekte ve bu miktarın web sitesinde yer alan banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 • Eczacılık alanından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye'de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri yararlarına olacaktır.
 • Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan "Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere cevabi "Yükseköğretim Kurumları Tanıma" yazıları Kurulumuza gönderecekleri açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden yalnızca posta yolu ile gönderilecektir.
 • Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.
 • Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmayacak ve başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu geçersiz sayılır.
 • Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.
 • Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna ibraz edilen belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden iade edilecek olup onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri incelemeye esas belge olarak arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.
 • Kurulumuzca yalnızca Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır. Doktora diplomalarının denkliği ile ilgili yetkili kurum Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliğidir. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.