Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

 

 

1. Kimlik belgesi fotokopisi

 

2. Denklik Başvuru Formu (Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)

 

3. Lise eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise;

 

• Lise diploması aslı veya

• Lise diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

 

4. Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

 

• "Lise Denklik Belgesi" nin aslı veya,

• "Lise Denklik Belgesi" nin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

 

 

(Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, Türkiye'de ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

 

*Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan Lise Denklik Belgesi istenmez.

 

5. Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

 

6. Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

7. Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge

 

8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesi

 

9. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

10. Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı

 

11. Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki'nin (diploma supplement) noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

* Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

 

12. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı

 

13. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı'nın noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

14. Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı

 

15. Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

16. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı

 

17. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

18. Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti

 

19. İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı

 

20. Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge

 

21. KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge

 

22.Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayanların, yükseköğretime başladıkları yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belge

 

* Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve yükseköğretime başladığı yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan 22. maddede sayılan YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez.

 

23. Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin fotokopisi

 

 

Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları için 150 TL başvuru ücreti alınmaktadır.

 

 

YÖK DENKLİK HESABI

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5033

IBAN: TR130001002533053864195033

 

 

 

UYARI

 

1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.

 

2. Irak'taki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru sırasında Diploma ve Transkriptlerinin renkli fotokopilerini ibraz edecektir.

 

3. Eczacılık alanından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye'de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1(bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri yararlarına olacaktır.

 

4. Kurulumuza ibraz ettiniz belge asılları denklik işlemleri sonuçlandığında başvuru sahibine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilir.

 

5. Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

 

6. Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu geçersiz sayılır.

 

7. İhtiyaç duyulması hâlinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.

 

 

 

 

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA